Ese hari icyo Imana igusaba ngo ibone kukuzamura cyangwa kuguhindurira amateka?

Muri rusange iyo ukurikiranye ibyifuzo byacu n’amasengesho dusenga buri munsi, usanga benshi duhuriza ku cyifuzo cyo kuzamurwa,cyangwa se guhindurirwa amateka y’ubuzima twanyuzemo, yaba ari mu buryo bw’imibereho dusanzwe tubamo cyangwa no mu buryo bwo mu mwuka, ibi tukabisaba ariko tunibaza ngo Ese ubundi Imana izamura umuntu ihereye kuki? Ese hari icyo Imana igusaba ngo ibone kukuzamura cyangwa kuguhindurira amateka cyangwa se nanjye nabasha kuzamurwa?

Ijambo ry’Imana dusoma mu Itangiriro 17:1 tubona ko Uwiteka Imana yabonekeye Aburamu ikamubwira iti “Ninjye Imana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane”, ibi twibuke ko yabibwirwaga afite umugore utabyara, kandi koko kuko Imana ari yo yabivuze, Aburahamu yaje kubyara ndetse urubyaro rwe ruragwira, byumvikane ko niba Imana ishobora byose itari kunanirwa no gukora ibyiza byose yashaka ku muntu wayo, nyamara n’ubwo ari uko bimeze ntago twakwirengagiza na none ko yanongeyeho icyo twakwita nk’ibwiriza (Condition) aho yagize iti : “ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose nanjye nza,,,,.

Nyuma kandi yo gusohoza ibyo yavuganye n’aburamu ariwe waje guhindurirwa izina akitwa Aburahamu, Tubona kandi izindi ngero nyinshi z’abo Imana yagiye ikorera abantu bayo ibikomeye, ibakuye ahoroheje, ndetse bikagaragara ko yabaga ifite icyo yabasabye mbere, cyangwa hari uburyo bitwaye.

Bamwe mubo Bibiliya yerekana Imana yahinduriye amateka

- Duhere kuri Aburamu na Sarayi bari ingumba batabyara (Itangiriro 15,16,17,18,21) ,Imana ibahindurira amazina bahinduka Sara na Aburahamu, maze Imana ibaha inabaha umwana w’Umuhungu Isaka, ibyari igitutsi bihinduka ibisubizo.

- Yozefu mwene Yakobo (Isilayeli): Mu itangiriro 37: berekana uko yatoneshejwe na se, ndetse bene se bakamugirira ishyari bagashaka kumwica kugeza n’aho bamugurishiriza, ibice 39: bekerekana Yosefu afungwa azira kubeshyerwa na Muka Potifari amurega ibinyoma ko yashatse kumusambanya,Ariko kubwo kugirirwa neza n’Imana mugice cya 41-42 .

- Moridekayi w’umuyuda umwe wabuuriye umwami ko yagambaniwe, akaba ari nawe wanze gupfukamira no kuramya Hamani mwene Hamedada wari wagizwe umutware mukuru, bituma ashaka kumurimburana n’Abayuda bose (Esteri 3,6), Bibiriya Yerekana Imana imurengera ndetse Imurutisha benshi (Esiteri 8 ) amateka ye ahinduka bose babireba.

- Gideyoni mwene Yowasi wari umuhererezi,ndetse kubwe wibonaga ko ntacyo yashobora, Imana yamuhinduye umunyembaraga, ndetse imukoresha byinshi harimo gusenya igicaniro cya Baali, kunesha ingabo z’abamidiyani zari zarabazengereje, n’ibindi (abacamanza 6,7).

- Dawidi mwene Yesayi wari umushumba wari usanzwe azwi ho kugira ishyaka ryo kurwanirira intama ze mu rwuri Imana yashimye kumwika ngo abe umwami (1Samweli 16: 1-), nyamara n’ubwo yarwanijwe na Sawuri byagaragaye ko yamwubashye, yicishije bugufi ibyo bituma Imana imuha igikundiro ku bantu benshi kandi nyuma y’igihe kitari gito cyamukomereye Imana imushyitsa ku ngoma ( Samweli 2:1-).

Ni iki Imana Yaba igenderaho ngo iguhindurire amateka

- Nk’uko bigaragara uko Imana iha agaciro ubuhamya bwiza bw’Umuntu cyane cyane iyo afite isezerano rigendeye kucyo twise amabwiriza (Condition),

- Imana Kandi ireba ishyaka uba usanganywe mu buzima busanzwe, ndetse n’iyo waba uri munzira itari yo, ibasha kukugarura mu nzira nziza maze rya shyaka ryawe ikaribyaza umusaruro, twibuke amateka ya Pawulo wahoze ari sawuli yatoteje abavuga Yesu cyane,n’ishyaka ryinshi, ariko Yesu aramwiyereka ndetse ahindura izina rye hamwe n’amateka ye (Ibyak. 9), Yakobo biswe Isilayeli nyuma yo gukiranya Malayika n’abandi.

- Ishyaka ryawe, ubuhamya,kubaha Imana, ni bimwe mubyo Imana ikwifuzaho bitabujije ko hari ibyo yanagukorera idashingiye ku kintu icyo aricyo cyose, kuko ni Imana yigenga ikora ibyo ishaka ,Icyifuzo ufite cyo kuzamurwa ni cyiza cyane, ndetse Imana ishoboye no guhindura amateka yawe, gusa ntukwiye gutekereza ko bizahanuka ngo bikwitureho, banza ugire ubutsinzi mu byo urimo none, ukiranuke muri duke urimo uzongererwa, ukorere Imana aho horoheje uri,Bizatuma uzamurwa kurwego rwisumbuye.