Ese hari icyizere ko umutima ukomeretse wakira?

Ese birashoboka kwemeza ko umutima ukomeretse wabasha gukira? Ushobora guhura n’umuntu cyangwa ikintu kikagukomeretsa umutima. Iyo bigenze gutya hakurikiraho gutakaza ibyiringiro by’ibizakurikira. Uba wumva nabyo byanze bikunze bizaba bibi.

Akenshi iyo umutima ukomeretse bikunze no kugaragara inyuma ku maso, hari n’indwara bamwe barwara bakaba bashobora no kujya kwa muganga. Ese uyu muntu yakongera gutuza akareka kubaho mu bikomere by’ibyamubayeho?

Bene uyu muntu aba akeneye gukira kubera ko iyo amarangamutima ye amaze kwangizwa n’ibyo ahuye nabyo, akurikizaho kuyakoreramo, akica byinshi kandi abitewe no kubabara cyangwa gutunga umutima ukomeretse.

Amarangamutima ni igice kinini kigize ubuzima bw’umuntu, ari nayo mpamvu gukira umuntu yagize ikibazo nk’iki, bisaba umwanya no kwitonderwa birusha ko umuntu yagira ikibazo mu buzima busanzwe.

Ijambo ry’Imana ritanga ibyiringiro, ‘’Akiza abafite imitima imenetse, Apfuka inguma z’imibabaro yabo.’’ Zaburi 147:3

Imana ipfuka inguma z’imibabaro yacu kandi yirahiye gukiza abafite imitima imenetse.

Mu buzima busanzwe tugira umuco wo kurwanya ko ibihe bibi bidushyikira, byanatubaho tukarwana twirinda ko bigaragara hanze, ariko ntibibuza umutima kugira ikibazo. Iyo rero ibi birangiye, hasigara ikibazo gikomeye kitwa kugirira icyizere aho wakomerekeye, ubwo ni ukuvuga ubaye ukize ibyo wakomeretse.

Icyo uba usabwa ni ukubanza ukababarira kuko nibyo Imana idusaba, dukwiye gukorana n’imitima yacu urugendo rw’imbabazi. Mariko 11:25 ‘’Kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo So wo mu ijuru na we abababarire ibyaha byanyu.’’

Birakomeye ariko birakwiye! Gusa yaba icyizere cyangwa imbabazi ni urugendo umuntu akorana n’umutima we n’Imana kugeza igihe bafatiye umwanzuro w’ikigomba gukorwa, ariko iyo harimo Imana birangira neza.

Nta muntu uhitamo gutunga umutima ukomeretse keretse ko yisanga byabaye. Icyakora icyiza ni uko Yesu azi imibabaro yacu twese kuko yasongeyeho azi uko bimera, niyo mpamvu nawe azihutira kuturengera, akadukiriza imitima yakomeretse.

Yesu yaragambaniwe, agira neza yiturwa inabi, arageragezwa, rero ubwo yababajwe, akageragezwa bene aka kageni abasha no gutabara abageragezwa bose. Abaheburayo 2:18

Rero birashoboka ko umutima ukomeretse wakira kubera ko Imana yabisezeranije abantu bayo.
Imana ibahe umugisha.