Ese guhamya ko uri Umukristo biteye isoni?

“ Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, Umwana w’umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera, ubwo azaza afite ubwiza bwe n’ubwa se n’ubw’ abamarayika bera” Luka 9:26

Aya magambo yavuzwe na Yesu Kristo ubwe, ari nacyo cyemeza rwose ko hari abantu bagira isoni zo guhamya ko ari abakristo wenda bitewe n’ahantu umuntu ari, igihe urimo cyangwa se bitewe n’abantu umuntu ari kumwe nabo! Imana itugirire neza. Ariko Yesu akavuga ngo ubwo ugira isoni zo kumwemera, nawe azagira isoni zo kukwemera ubwo azaba agarutse! Mbega akaga!

Petero byamubayeho uretse ko nyuma yaje kwihana arira cyane : Yohana 18 : 17,25-26 17. Uwo muja ukumira abaza Petero ati “ Mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa b’uriya muntu?” Aramusubiza ati “ Oya , sindi umwigishwa we”. 25. Baramubaza bati “ mbese nawe nturi uwo mu bigishwa be?” Arabihakana ati “ Oya sindi uwo muri bo”.26. …aramubaza ati “ Harya sinakubonye uri kumwe nawe muri ka gashyamba?” Petero yongera kubihakana.

Hari igihe umuntu aba yari akijijwe bamara kumuzamura mu ntera akumva kubwira abo ayobora ko ari umukristo ngo biteye isoni! Kwicara mu nteko z’abakomeye ngo akumva guhamya ko yakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza we biteye isoni ,ngo bituma bamupinga cyangwa bakamwita ikigwari. Hari umuntu wajyaga ambwira kera ngo akunda gukizwa ariko ngo biteye isoni, nuko akambwira ngo njye musengera azakizwe nijoro bucye yapfuye ajye mu ijuru ariko abantu bataramenya ko yakijijwe! Ese koko Yesu arasebye cyane kuburyo kumwitirirwa biteye isoni!

Rangurura, buri kanya ubonye ntikakagucike utavuze ko Yesu yakugize umuvandimwe we, muhamye mu nteko z’abakomeye uvuge ko agira neza, naho byagusigira ingaruka kuko avuga ko uzamuhamiriza imbere y’abantu nawe azamuhamiriza imbere y’Imana Data. Luka 12:8.

Hari ukumuhamya mu magambo cyangwa mu bikorwa kimwe nuko hari ukumwihakana mu magambo cyangwa mu bikorwa. Yesu adusure.