Ese Imana iracyakora ibitangaza? Mark Ellis

Yesu yigishije avugako ari umwana w’Imana kandi akaba Imana kubw’ibitangaza yakoraga aho yageraga hose agategeka umuyaga n’umuraba bigatuza agakiza ibikomere byo mu mitima agahumura impumyi akagaburira abarenga 5,000 imigati n’amafi ndetse akazura n’abapfuye.

Muri Luka 7:19 Yohana ahamagara babiri muri bo abatuma ku Mwami Yesu ati “Mbese ni wowe wawundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Basohoye kuri Yesu baramubwira bati “Yohana umubatiza akudutumyeho ngo ‘Ni wowe wa wundu ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi?” Nuko muri uwo mwanya akiza benshi indwara n’ibyago n’abadayimoni n’impumyi nyinshi arazihumura arabasubiza ati “Nimugende mubwire Yohaha ibyo mubonye n’ibyo mwumvise impumyi zirahumuka abacumbagira baragenda ababembe barakira ibipfamatwi birumva abapfuye barazurwa abakene barabwirwa ubutumwa bwiza.”

Ibitangaza Yesu akora bihamya neza ko ari Umucunguzi. Ibitangaza yakoraga bijyanye n’ubutumwa bwiza dusanga mu isezerano rya kera.Yakizaga abantu kubera impuhwe agira ndetse no kugirango abantu bizere.

Ariko se ni iki cyabaye Yesu amaze kuva ku isi? Ese mwibwira ko ibitangaza byahagaze igihe Yesu yaragiye mu ijuru? Byakomeje kuba binyuze mu ntumwa ze kugeza n’uyu munsi.

Iki ni ikintu gitangaje Yesu yadusigiye mbere yuko ava mu isi.Yesu yaravuze muri Yohana 14:12-14 ngo Ni ukuri ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora na we azayikora ndetse azakora n’iyiruta kuko njya kwa Data kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugirango Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora.

Igihe Yesu yari ku isi yakoraga ibitangaza ari mu ishusho y’ umuntu ariko aho aviriye ku isi yohereje Umwuka Wera kugirango ature mubazamukurikira bakemera ko abakoresha ibitangaza mu mpande zose z’isi.Yesu uko yari kera n’uyu munsi ni ko ari. Aracyakora ibitangaza mu buzima bwacu.

Kwizera bifite imbaraga zikomeye mwibuke muri Mariko 2:3-5Haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye,basambura hejuru y’inzu aharinganiye n’aho ari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema.Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati “Ibyaha byawe urabibabariwe.”

Yesu ntabwo yakijije umubiri w’icyo kirema gusa ahubwo yamubabariye n’ibyaha kuko iyo akiza umubiri gusa igihe cyari kuzagera ukabora igikomeye rero yamuhaye n’ubugingo.

Tuziko Abakristo barwara bakababara ndetse bakanapfa ariko twizeye ko baruhukira mu bwami bw’Imana.Ntuzibwire ko ari buri muntu wese uzasengera agahita akorerwaho igitangaza ako kanya byose biba bira mu gushaka kw’Imana kandi buri muntu wese afite inzira ye.

Nutera intambwe ugasanga Yesu ukamusaba icyo ukeneye azaguha n’ibindi byose ukeneye utari uziko ukeneye kuko we areba mu mitima.Igihe Petero yakizaga ikirema ntabwo yirase ko ari we ubwe ubikoze yaravuze ati “Yesu aragukijije” kwizera Imana bifite imbaraga zo kugukoresha ibitangaza mu izina rya Yesu.Hari abavuga ngo Imana ntigikora ibitangaza ariko hari n’abavuga ko Imana igikora ibitangaza na bugingo n’ubu, ikibura mu bantu ni ukugira ukwizera guhamye impumyi zirahumuka,abacumbagira baragenda,ababembe barakira,ibipfamatwi birumva,abapfuye barazurwa,abakene barabwirwa ubutumwa bwiza kuko uko Imana yari kera n’uyu munsi ni ko iri ntijya ihinduka.