Ese Imana Izantabara?

Waba mubuzima butanezerewe kandi uri mubushake bw’Imana?

Yego, birashoboka. Ariko kandi wanaba no mu munezero mwishi wa mahoro.

Ku bantu bavuga batiNdi mubihe bigoranya kuko ariho Imana ishakaariko nubwo ari ubushake bw’Imana , ndihebye, ndahangayitse kandi sinezerewe, Hari inkuru nziza. Iyo Imana yemeye ko tuba mubihe nkibyo, iduha ubuntu budasanzwe bwo kubinyuramo. Ubwo buntu nibwo butuma abatureba batangara bati eeeeeee.... ntibyumvikana ko uyu muntu arimo kunyura mu bintu nkibi.. ariko akaba afite amahoro meshi ! Ibyo biterwa no kwizera.

Iyo twagize Imvugo nka " Si nzabishobora, ngiye kubivamo" Aho gushira ibyiringiro byacu mu Mana akaba ariyo itubashisha.

Kwiga cyangwa kwitoza kwiringira Imana n’ubuntu bwayo umunsi ku wundi , bituma duhoza ibitekerezo n’ amagambo yacu mu murongo umwe ni ijambo ry’Imana.

Icyo kwiringira Imana bya kugezaho

N’umvise ibisobanuro by’ubuntu ko ari ubutunzi bw’Imana ku bwo gutanga Yesu, ubwo nubusobanuro ni bwiza. Ariko mu byukuri nubusobanuro bwo mu mwuka cyane.

Na sobanura Ubuntu nk’imbaraga z’Imana zidufasha gukora ibyo twifuza. Ubuntu nimbaraga. Kandi butuzaho binyuze mu kwiringira, kwiringira duhabwa n’Imana. Abaroma 12:3 hatwihanangiriza ko tutagomba kwishyira hejuru kuberako Imana niyo iduha kwiringira.

Ugomba kwibaza uti ’ Ni gute nkoresha ibyiringiro byanjye?

Ese ugerageza guhindura ibintu udafitiye ububasha bwo guhindura? Ese uriho urarwana nuko wazamuka aho kugerageza kunezeza Imana? Niba ari uko bimeze, uriho urananizwa nuko ugerageza kureba kubiboneka.

Iyo turiho dukora ubushake bw’Imana, ubuntu bwayo bugendana natwe muri byose.

Kwizera si cyo cyonyine wakora cya nyuma

Iga kwiringira Imana ku bw’ubuntu bwayo, Jye najyaga shyira ibimenyetso ku ruzitiro rwinzu yanjye bigira bitiImirimo ya kamere yunguka guhangayika” Igihe cyose nagiraga guhangayika (gukuka umutima) cya kimenyetso cyaramfashaga bigatuma menya neza ko Imana turi kumwe. Icyo nasobanukiwe kimwe nuko Ubuntu bw’Imana atari ubw’igitangaza cy’umunota wanyuma. Imana ntabwo ipfa kukujugunyira akantu ko kukunezeza kumunota wanyuma , maze ngo nirangiza ivuge iti “ngaho genda ususuruke”. Ubuntu bw’Imana ni kintu wahora wishyingikirijeho.

Uko wagira amahoro none

Kuko dufite ubuntu bw’Imana none (muri ki gihe), nta mpamvu yo guhangana ni mibereho yacu , dutekereza uko twabigenze cyangwa tunicira inzira.

Abagalatiya 5:16 haratubwira hati, “Ndavuga nti “Muyoborwe n’Umwuka” kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira” Sobanukirwa neza ko itavuga ngo “Ni muneshe umubiri maze mugendere mu mwuka w’Imana”

Kuko iyo duhugiye mu by’Umwuka,ntabwo dukora ibyo irari ry’umubiri kuko tuba dutumbiriye (cyangwa twitaye) ku busabane bwacu n’Imana , tunatekereza urukundo rwayo kuri twe.

Uko twakira Kristo nk’Umwami n’umukiza wacu, niko dusabwa (tugomba) kubana nawe ibihe byose by’ubuzima bwacu bwose, ariwe twishingikirijeho. Ntabwo ugomba kuyoborwa ni mibereho urimo, kuko ufite imbaraga z’ubuntu bw’Imana muri wowe, kandi wahabwa ubwo buntu ku gipimo cyose waba ubukeneyeho aka kanya.(none).

Amen!!

 Joyce Meyer.