Dushingiye kubyo Imana yakoze, ntabwo tuzayihemukira

Yosuwa24:15-17“Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzakorera, niba ari izo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z’Abamori bene iki gihugu, ariko jye n’inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Abantu baramusubiza bati”Kwimura Uwiteka ngo dukorere izindi mana biragatsindwa, kuko Uwiteka Imana yacu ariyo yadukuranye muri Egiputa naba Sogokuruza, ikatuvana mu nzu y’uburetwa kandi igakora ibimenyetso bikomeye mu maso yacu, ikaturinda mu nzira yose no mu mahanga yose twanyuzemo.”

Imana yakoze byinshi mu buzima bwacu. Muri byo harimo kuba Imana yaratanze umwana wayo kugira ngo natwe abari abanyamahanga mu masezerano duhinduke abaraganwa na Kristo. Imana ishimwe kuko kera ntabwo twari ubwoko ariko ubu turi ubwoko bw’Imana, ishyanga ryera, abatambyi. Ibyo byonyine bidutere kuba hafi yayo.

Inzira Abisirayeli banyuzemo zari zihagije, kugira ngo bakorere Imana, bayubahe ndetse banatangaze mu mahanga yose ibyo Uwiteka yakoze. Nyamara akenshi tubona ikinyuranyo cyabyo. Tutinjiye mu nkuru z’Abisirayeli, reka tugaruke ku nkuru zacu nk’anayarwanda. Mbese imirimo Imana Nyiringabo yakoze ntibikwiriye ko tumuhindukirira, ndetse tukabibwira n’abandi bakizera bemejwe n’imirimo y’Imana yacu.

Yosuwa yabwiraga abantu ngo bahitemo uwo bari bukurikire, Yosuwa we yitegereje uko Imana yabanye nawe, yamurinze mu gihe cy’akaga gakomeye, abwira ati “Jyewe n’inzu yanjye tuzakorera Imana. Abisirayeli nabo bibuka byinshi nibwo bitegereje amateka yabo, bibuka imbaraga Imana yabakuje muri Egiputa, bibuka Imana yitamurura ku Nyanja itukura, bibuka urugendo rwo mu butayu n’ukuntu Imana yabahaye amazi yo kunywa, bibuka manu, bibuka Imana kuri Yorodani, bibuka Imana yabatsindiye i Yeriko na Ayi, halelua ndimo nanjye nibuka ibyo Imana yakoze, ntayindi Mana tuzakorera.

Dawidi yavuze amagambo meza: nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo yakoze maze nyiramburira amaboko. Subiza amaso inyuma witegereze imirimo Uwiteka yakoze, ibyo bigutere ibyiringiro ndetse n’imbaraga byo kongera gukorera Imana, ndetse no kuyiringira. Imana ibahe umugisha.

[email protected]