Dushakishe kumenya kunyuze mu ihishurirwa

Ntitukanyurwe no kumenya Imana mu buryo bw’ibitekerezo n’ubwenge bwacu. Twifuze ihishurirwa rituruka mu ijambo ryayo, hanyuma turebe uko ubuntu bw’Imana bugwira muri twe!

2 Petero 1 : 2 Ubuntu n’amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu!

Urebye ijambo kumenya mu kigiriki, usanga rirenze gusobanukirwa bisanzwe binyuze mu bwenge no muri kamere y’umuntu. Risobanura kumenya by’ukuri. Ni ubumenyi buvuye mu ihishurirwa ry’Umwuka wera akabushira mu mutima w’umuntu. Mbwita ubumenyi bunyuze mu ihishurirwa. Kutabugira bituma habaho gusubira inyuma kwinshi, bikabuza abantu kugera kure. Ikibazo gikunda kubaho ni uko abakristo benshi bemera ijambo ry’Imana mu bitekerezo byabo, ariko ntiribe mu mitima yabo nk’umuco ubamurikira. Iyo bijya kuba uko, iryo jambo ryagahinduye ubuzima bwabo burundu. Nta kintu mu isi no mu ijuru cyatuma barivaho.

Nzi ubuhamya bw’umupfakazi yagize ihishurirwa kw’ijambo rivuga ko iyo umuntu ari umupfakazi, Uwiteka amenya urugo rwe, akamumenyera ibyo akeneye. Yari afite ibibazo bimukomereye, atangira kubibwira Imana nk’ubwira umugabo we.

"Ndabikubwiye, Mwami, ibyuma bidufasha kubona amazi byo muri iyi nzu birimo gukora nabi. Ushobora kubitunganya? Kuva ubwo, ntiyongeye kugira ibibazo by’amazi."

Niba hari ikintu muriho musaba Imana, mushobora guhagarara ku ijambo mukagisaba nkuko uwo mupfakazi yabikoze. Mwiyemeze gusoma ijambo ry’Imana kugeza ubwo mugira ihishurirwa ry’ico ribabwira.

Dukomeze mu ijambo ry’Imana kugeza ubwo tumenya Yesu nk’umukiza wacu koko, akaba ari na we utubohora, akatumenyera ibyo dukeneye, ibyo ari byo byose. Tujye ku yindi ntera ubwo tutamenya Imana mu bitekerezo byacu gusa, ahubwo tubeho dufite ihishurirwa, hanyuma ubuntu bw’Imana buzagwira muri twe!

Inyigisho ya Kenneth et Gloria Copeland