Dukwiye kumenya igihe cyo gukora kw’ Imana!

Dusome Luka 10:40-42 haravuga ngo:” Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n’imirimo myinshi yo kuzimana.Aho bigeze aramwegera aramubaza ati ”Databuja, ntibikubabaje yuko mwene Data yampariye imirimo? Wamubwiye akamfasha?”

Wongeye ugasoma muri Yohana 11:21 haravuga ngo: “Marita abwira Yesu ati :Databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye.”

Igihe Yesu yasuraga umuryango wa Mariya na Marita, birashoboka ko yari afite akanya gato ko kubaganiriza gusa. Nubwo yari abasuye mu masaha yo gufungura, ntiyari muri gahunda yo kurya. Marita yagaragaje umutima mwiza wo kwakira Yesu ariko adafite kwirinda kandi atamenye ko amasaha ye atandukanye n’aya Yesu. Kw’isaha ye kwari ukurya iby’umubiri naho kw’isaha ya Yesu ari isaha yo kurya ibyumwuka. Marita abaza Yesu atintibikubabaje ko mwene Data yampariye imirimo?” Ukomeje ugasoma hepfo, ubona ko Yesu yamubwiye ati ngombwa ni kimwe.Birumvikana ko Yari amubwiye kuzajya amenya buri gikorwa n’igihe cyacyo.

Marita ntabwo yasobanukiwe amasaha ya Yesu kuko ikindi gihe yongeye kwitiranya igihe. Musaza we Lazaro arwaye, Marita yatumyeho Yesu ngo aze Atari yapfa. Yesu asibira 2, ntiyahita aza. Nyuma ahageze, Marita yihutira kumwereka igihe yari gukorera igitangaza ati : “ iyo uza kuba uhari…”. Mbese Yesu akora ryari? amasaha ye ameze ate? Ikindi kandi ubona ko n’imvugo akoresha iba irimo gushinja Yesu.

Birakwiye ko tumenya Yesu n’igihe cye. Kandi tukirinda imvugo imushinja amakosa. Ni kangahe twihangana mu gihe ubushake bwacu bunyuranye n’ubushake bw’Imana kubwo kutamenya igihe cyayo. Wowe ubonye ko umeze nka Marita, hindukira kandi usabe Imana iguhe gusobanukirwa isaha yayo, kandi wizere ko Imana ifite ubushobozi ku gihe cyawe.Irinde umutima ushinja Yesu amakosa kuko mu gihe cyo kumutabaza bitazakworohera kandi ubona ko yaguhemukiye.Ntahemuka, ntiyirengagiza akorera ikintu cyose muri gahunda ihamye. Ni mwiza cyane.Sigaho kwitiranya amasaha, Imana ibigufashemo, Amen.

Ev.KIYANGE Adda-Darlene.