Dukwiye kugira amatwi yumva ijwi ry’Imana. Pastor Desire Habyarimana

“Reka numve ibyo Imana Uwiteka izavuga, kuko izabwira ubwoko bwayo n’ abakunzi bayo amahoro, ariko be kugarukira ubupfu” (Zaburi 85:8).

Imana ihora ivuga iby’amahoro ku bantu bayo, ariko ikibazo ni uko amatwi yacu atumva icyo Imana ivuga kandi ikiyongeraho ni uko bitugora kumva hanyuma natwe dutekereza ko n’ Imana itumva. Gusa ijambo ry’Imana muri Yesaya 59:1-2 haragira hati : “Ukuboko kwe ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n’ ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva”. Ahubwo ibyaha byacu nibyo byatumye atadukiza bituma atatwumva.

Imana irakubwira ngo ntutinye ndi kumwe nawe ariko ntubyumve iryo jambo ryanditse inshuro zingana n’ iminsi igize umwaka ariko buri gihe kuko tutumvise icyo yatubwiye tubyuka dufite ubwoba, duhangayitse.

Yesu yigeze abwira abigishwa ko abantu benshi bamuzaho bafite amaso yo kureba ariko batabona, bafite amatwi ariko batumva, ni uko abwira abigishwa ati : “Hahirwa amatwi yumva ibyo mwumva n’amaso areba ibyo mureba kuko abantu ba kera babyifuje bapfa batarabibona”. Yesu ahamya ko ababaye intama ze bumva ijwi rye. (Yohana 10:27)

Iyo uziranye n’umuntu akaguhamagara kuri telefoni wumva ijwi rye ukamumenya ariko Yesu aravuga bikatugora kumwumva bitewe n’ uko tutaraba intama ze (Yohana 8:47).

Yesu yabwiye Pilato ati : “Icyanzanye ni uguhamya ukuri, uw’ ukuri wese yumva ijwi ryanjye”. Kuko Pilato yari afite ikibazo cy’ amatwi yabajije Yesu ati : “Ukuri ni iki ?”, kandi twibuke ko umugore we yari yamubwiye ukuri kuri Yesu, ko yarose ababazwa ku bwe kuko ari umukiranutsi.

Ikintu kigoye kwigana, ni ijwi ; n’ubwo warihindura ntiwabikora igihe kinini niyo mpamvu Yesu yavuze ko intama ze zumva ijwi rye. Iyo aje azihamagara mu mazina nazo zikamukurikira (Yohana 10:3-5) ariko iyo haje undi zitazi ntizamukurikira kuko zitamuzi.

Ari ijwi rya Yesu n’ iry’ Abadaimoni iryo wumva cyane ni irihe ? Iyo wumvise wumvira nde ? Rimwe madamu yagiye kubyara nta mafaranga mfite, Satani ansanga ku bitaro arambwira ngo urasebye.

Yarambwiye ati : “Madame ararangiza kubyara bamufungane n’ uruhinja mukorwe n’ isoni”. Icyo gihe narababaye cyane ariko numva ni Satani ubivuze kuko Imana ntiyishimira kudukoza isoni. Naramubwiye nti : “Menye ko uri Satani Imana niringiye ntiyankoza isoni”. Icyo gihe nahise ntangira kwibutsa Satani ibyo Imana yankoreye mu bukwe bwanjye numva amvuyeho mpita ngira amahoro. Reka mbambwire ko nta mafaranga twabuze ahubwo twagize menshi. Icyo gihe ikibazo dufite ni uko bitugora kumva Imana ariko ihora ivuga iby’ amahoro ku buzima bwacu.

Ikindi kibazo dufite ni ukumva nabi. Umutambyi Zekariya bamubwiye ko azabyara ashaje bimunanira Kwizera, Malaika amubwira ko kuva atizeye ijambo ry’ Uwiteka atazongera kuvuga kugeza igihe umwana azavukira. Hari abantu babaye ibiragi mu mwuka kuko banze kwizera imvugo y’ Imana (Luka 1:20).

Mu gitabo cy’ Ibyahishuwe aho Imana yavuze ku itorero hose yarangizaga ibabwira ngo : "Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero". Uko duteranye kose Imana iravuga ariko umuyoboro wacu ntumeze neza. Mu ijuru barakumva ariko bo bavuga ntiwumve kuko amatwi yawe afite ikibazo.

Mu gitabo cya Habakuki 2:1 haravuga ngo nzajya ku munara aho ndindira numve icyo avuga ku byo namutakiye. Iyo dusenga tubwira Imana ibibazo byacu tugasoza tuvuga ngo amen ntidutegereze ngo nawe avuge ; ni ryari tuziga kumva Imana nayo ikatubwira ?

Kutumva kwacu kwatubujije imigisha ; Mu Gutegeka kwa kabiri 28:1-14 haravuga ngo : « Nitwumva amategeko tukayumvira iyi migisha yose izatuzaho itugereho ». Irahari ariko igihe cyose utarumvira ntizakugeraho. Dawidi yaravuze ngo : “Imana yavuze rimwe we abyumva kabiri ariko twe Imana ivuga kenshi rimwe na rimwe ntitubyumve. Ni kangahe yakubujije kubeshya, kwikunda, irari, gusambana, ubwibone, kwica, ubugare ? Buri munsi ahora agutumaho mu ijambo rye ariko kumvira byarakugoye kuko iyo uza kumva iyo kamere ahora akubuza uba warayiretse. Sengera amatwi yawe yumve kandi wumvire icyo agushakaho.

Bene Rekabu sekuru yababujije kunywa inzoga biba itegeko, ndetse nta muntu wo muri uwo muryango wayinywaga (Yeremiya 35:2) byaramutangaje ukuntu uwo muryango wumvise ukumvira ariko abantu b’ Imana bo Imana izindurwa no kubabwira ntibabyumve. Ariko nitwumvira tuzarya ibyiza byo mu gihugu.

Abo I Niniwe bumvise inkuru ya Yona ababuriye bemera guca bugufi Imana ihindura gahunda irababarira ntibarimbuka. Rimwe Yesu yageze I Yerusalemu ararira ati : “Yewe Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho ni kenshi nashatse kukubundikira nk’ uko inkoko ibundikira imishwi ariko ntiwabyemeye none abanzi bazagusenya, iyo tutumviye Satani asenya imibereho yacu, ariko Imana nituyumvira tuzagira amahoro.

Sauli Imana yamutumye kwica Abamaleki agezeyo ntiyumvira kandi bari barakoze ikibi cyo kwica Abisirayeri ndetse babima inzira. Imana byarayibabaje kuko Sauli atumviye, bituma imuca ku ngoma (1 Samweli 15:22-23). Ese Uwiteka akunda ibitambo kuruta umwumvira ?

Yesu yarangizaga kwigisha akabaza abantu ati : “Aho aya magambo yose murayumvise ? Bati yeee ! None ko wemeza ko wayumvise agutsinda gute ?

Tube nk’abigishwa ba Yesu yabwiye ngo hahirwa amatwi yumva ibyo mwumva n’amaso areba ibyo mureba.

Salomo yarumvaga kugeza ubwo yumva amajwi y’ inyoni dukwiye kumva kugera ubwo avuze ngo humura umenya ko ari Yesu uvuze ariko kenshi twumva ibyo Satani avuga ntabwo twumva ijambo Umwami avuga ku buzima bwacu.

Igihe cyose itumanaho rigenze nabi ibintu birapfa. Iyo hagati y’umugabo n’ umugore umwe avuze nabi undi akumva nabi urugo rurasenyuka, iyo abasirikare bibananiye kumvikana bashobora kurasana kandi bose ari bamwe, mu rusengero iyo abantu banze kumva kimwe bamwe barasohoka cyangwa bakarwana.

Dusabe Imana ifungure imiyoboro yacu itumanaho rigende neza. Ngaho namwe nimurebe nka telefoni zose zipfuye uko byagenda kandi benshi bavuye kuri rezo (reseau) y’ ijuru. Imana irashaka ko amatwi yawe yongera kumva Imana niho ibyawe bizagenda neza, Amen.