Dukwiye guta umwambaro wa kera tukambara kwizera

Mariko 10:46-52” ….Aherako arataka cyane ati : Yesu mwene Dawidi mbabarira….abantu benshi baramucyaha ngo ahore….Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare…..Nayo ita umwenda wayo, irabaduka yegera Yesu. Yesu arayibaza ati: urashaka ko nkugirira nte?...”

Barutimayo yari umwana wa Timayo ,akaba yari impumyi yirirwaga isaba,ariko nubwo yari impumyi mu mutima hari hahumutse kuko yari afite kwizera yemera guca bugufi atangira kumenya Yesu agerageza kumwegera ataka ati : mbabarira!!! Akimara kuvuga gutyo abantu benshi baramucyashye baramucecekesha ariko we akomeza gutaka cyane kuko yari afite kwizera. Bene data ndagira ngo mbabwire ngo mukorere Imana mutagize ikindi kintu mukurikiye,mufungurire Imitima yanyu Uwiteka murebe ibitangaza Uwiteka ari bubakorere.

Ndagira ngo nkubwire ko kwizera kwa mugenzi wawe ntacyo kumaze ahubwo kwizera kwawe niko kuzagira icyo kukumarira kuko Yesu yumvise gutaka kwa Barutimayo arahagarara ategeka ko bamumuzanira. Natwe Imana iradusaba kuyisanga kuko ijambo ry’Imana riratubwira ngo muze munsange ndabaruhura.

Ikibazo nuko mu nzu y’Imana abantu batari bake bahumye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igihe kirageze ngo abantu bahumuke. Kuko abantu b’Imana ari bo bamenye ukuri. Mwene Data, Yesu arimo kunyura aho bugufi bwawe tera intambwe nkiyo Barutimayo yateye Imana iguhumure.Amen

Impamvu Barutimayo yemeye guta umwenda we, kera mu muco w’Abayuda impumyi zagiraga ibiziranga uwo wari umwenda werekanaga ko uwo muntu ari impumyi. Mbese wambaye uwuhe mwambaro? Aho si ukugaragazaho ubuhumyi? Ndagira ngo ujugunye ibyo birimo kukuranga bitagira umumaro hanyuma Imana iguhe guhumuka ufite kwizera.

Impamvu ubona ibisubizo bitinze, impamvu kwizera kwawe kudashyitse nuko utarata ibyo birimo kukuranga. Ariko ijambo riratubwiye ngo urashaka ko Yesu akugirira gute?muri make arimo kubaza icyo Yesu yakumarira nkuko Barutimayo yasabye guhumuka nawe saba guhumuka ufite kwizera gukomeye urahumuka mu izina rya Yesu.

Yesu aramubwira ngo kwizera kwawe kuragukijije ahita ahumuka hanyuma aramukurikira natwe twemere aduhumure tumukurikire,kuko hariho bamwe yahumuye, ariko nyuma basubira inyuma basubira muri wa mwenda bari barajugunye. Imana idufashe kandi itugirire neza kuko hagomba kubaho guhembuka mu murimo w’Imana hakabaho urukundo rudafite uburyarya. Imana ibahe umugisha.

Mwene so NTEZIYAREMYE Athanase