Dukwiye gusaba Imana ikaduteza intambwe mu mwuka

Kugira ngo mumenye, menye n’imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere k’umuzuko w’abapfuye ( Abafilipi 3 :10,11)

Imana iteganyiriza abantu bayo bayikorera ibintu byinshi kandi bitandukanye ndetse ibyinshi tubisanga mu ijambo ry’Imana, ariko iyo witegereje uburyo abantu bagenda babigeraho usanga bitoroshye ko umuntu agera kure atabanje guca muri byinshi kandi bimugoye ndetse bikanamurwanya. Niyo mpamvu biba bigusaba kuba maso cyane kugira ngo umenye icyo Imana iguhamagarira gukora, ibi bigusaba guhora ufitanye umubano mwiza kandi uhoraho na Data wo mu ijuru mu masengesho, ukayiramya, ukaba mu ijambo ryayo kandi ukabana n’abantu b’Imana, uko urushaho kwegerana n’Imana cyane bituma umuntu arushaho gukura mu gakiza.

Aya magambo aragushishikariza guhaguruka ugahagarara ushikamye uburyo butuma ukomera kandi ukarwanya ikintu cyose Satani arwanisha kugira ngo uneshwe, mbega umere nk’ufite amahane imbere ye kuko akwiye kumenya ko tudakina, burya biragoye ko umusirikare yakubona ubanguye n’ibuye afite imbunda ngo abure kukurasa kuko ntakwizeye igihe cyose nawe wamurasa, no kuri satani niko biri iyo ukorera Imana aziko ntacyo mupanga ugomba kuba maso kuko akubonye urangaye gato gusa yakurasa, ikindi dukwiye kumenya ni uko burya intego ye ahanini si ukutubuza gukorera Imana ahubwo ni ukutubuza gusoza neza ngo atubuze umumaro, Paulo yandikiye Timoteyo ngo ntawaba umusirikare ngo yivange muby’ubu buzima abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare ( 2Timoteyo 2 : 4)

Aya magambo nayo yongera gushimangira ko kujya mu ijuru atari ugukina ahubwo ari ugukora tutikoresheje kandi bidusaba kugira aho tuva naho tujya kuko ubwami bw’Imana buratwaranirwa kandi tubugishamo imbaraga kandi iyo wiyemeje gutya Imana nayo ikuba hafi ibyo yemera ko unyuramo byose iba ibona ko uzahatambukana intsinzi kuko igukunda ntabwo yakureka.

Ahubwo dukomere muri iyi nzira twiyemeje, Imana iduhe irindi hishurirwa rishya kandi idukuze rwose mu byo kwizera kugira ngo tutaba ingwigiri mu mwuka bizadufasha kuba mu buzima bw’ubutsinzi, Sinasoza ntibukije abataraza namwe ko Yesu akibategereje abategeye amaboko, ni muze muri Yesu niho turuhukira, niwe mahoro masa. Amen