Dukwiye gukura mu buryo bw’ Umwuka.

Ijambo gukura risobanura kuva ku rwego rw’ibanze ukagana ku rundi rwego rwisumbuyeho twakwita ko rushitse. Ku binyabuzima byimeza hamwe n’ibikoko, gukura bikunze guhagararira ku rwego rushitse, aho bibasha kugwira.

Ijambo gukura rirasobanura kandi kwiyongera k’ubugari n’ibiro. Gukura ni ijambo risanzwe iyo tugarukiye ku bijyanye n’ibifadika, ariko rigakomera iyo hajemo ibjyanye n’ibitekerezo, ubwenge cyangwa guhitamo.

Kureka kuyoborwa na kamere ukaba umunyamwuka
Kubigaragara neza, ni ngombwa kumenya ko bibiliya itandukanya ubwoko bubiri bw’abakristu ; hari abagengwa na kamere, nta kintu cy’Umwuka basobanukirwa. Iby’umwuka biba ari ubusazi kuri we.(1Abakorinto 2:14 )

Umuntu utwarwa na kamere (psychikos) (1 Abak. 3.1): Uwo muntu aba ari uruhinja muri Kristu, aheruka avuka mu buzima bwo mu mwuka, ntabwo aba ashaka kugaburirwa ibiryo bikomeye, aba agifite imirimo ya kamere.

Umuntu w’umunyamwuka (pneumatikos) (1 Abak. 2.15; 3.1): Uyu arondora byose kandi anezeza Imana. (Abaheburayo 4.12, 1 Tesalonika 5.23).

1. Umuntu w’umunyamwuka

Pawulo adutandukaniriza neza umuntu ugifite imirimo ya kamere n’umuntu w’umunyamwuka. Umukristo ukuze mu mwuka, abasha kugenzura ibintu akamenya ikiza n’ikibi. Yanga ibyakamunejeje, agaha agaciro ubushake bw’Imana.

2. Umuntu utwarwa na kamere

Umukristu ugitwarwa na kamere ni nk’uko uruhinja nta kindi kintu rubasha kurya uretse kunywa amata, umukristu ugitwarwa na kamere nawe aba akeneye ibitangaza ngo abashe gukomera no kwizera, kandi iyo ahuye n’ibimugerageza anamuka vuba. Ahora akururwa n’iby’isi n’ibyaha.

Ntiyita ku buryo Imana imuhaye bwo gukura mu Mwuka: ibihe byo gusenga, amateraniro…. Ahorana intege nke kandi ajyanwa hirya no hino mubidafite akamaro.

Ahorana umubabaro kuko yamaze kumenya ukuri, anakunda Imana muri we ariko ntabasha kugendera mu kuri, ntabasha kunesha ibyaha.
N’ubwo afite Umwuka w’Imana muri we umuhindura umwana w’Imana, ariko ntagira umwuzuro wo mu Mwuka.

Ibintu by’ingenzi bidufasha gukomeza mu buzima bwo mu mwuka.

Kudahabanya n’umwuka wera (Ibyakozwe n’intumwa 5.1-5 “Ananiya yanze kumvira Umwuka ararimbuka)

Kutarakaza umwuka wera (Abefeso 4.30 “Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w’Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso…”)

Kutazimya umwuka wera (1 Abatesalonika 5.19 “Ntimukazimye Umwuka w’Imana…”)

Kuzura Umwuka wera (Abefeso 5.18 “Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure Umwuka”)

Kuyoborwa n’Umwuka wera (Abagalatiya5.16 “Muyoborwe n’Umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira”)

Kwera imbuto z’umwuka wera (Yohani 15.8, Abagalatiya 5.22 “urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda”).
Incamake:

Kuba mu mwuka by’ukuri ntabwo ari ikindi uretse kuyoborwa n’Umwuka Wera akakuganisha ku gukura mu mwuka binyuze mw’ijambo ry’Imana.. Uku gukura kugaragarira mu mubiri, mu bugingo no mu mwuka (1 Abatesalonika 5.23 “Imana y’amahoro ibeze…”) kandi kukagaragaza ibitekerezo bishya, amarangamutima yejejwe no guca bugufi musi y’ubushake bw’Imana.

Umwanzuro

Iki nico gihe co kwisuzuma tukamenya ibyo dukeneye kugira ngo dukure mu mwuka.Ntabwo habaho gukura hatabonetse indyo yuzuye ishobora gusana umuntu. (Ijambo ry’Imana no gusenga).
Uburyo tumera mu mwuka bituruka mbere na mbere ku Mana ibinyujije mw’ijambo ryayo ryanditse, no mu gusenga bituma tumenya ibitekerezo byayo.

Gusenga hamwe n’ijambo ry’Imana birajyana, bimeze nk’imiyoboro itugeza ku Mana, tukaganira nayo, tukayisaba kuduha gusobanukirwa ijambo ryayo.