Dukwiye guhinduka rwose!

Nuko benedata, ndabinginga kubw’imbabazi z’Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n’Imana, ari ko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n’ab’iki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Abaroma 12:1-2

Aya magambo ni Paulo wayandikiye abaroma kubera ko yashakaga ko bareka imigenzo yabo no kuyikomeraho ashaka kubereka inzira Imana ishaka ko banyuramo. Muri yo arabashishikariza kwitanga ubwabo nk’ibitambo byuzuye kuko ari cyo Imana ibashakaho ikindi bagahinduka kandi rwose bakagira imitima mishya yibwira iby’Imana.

Iri jambo guhinduka rwose niryo nshaka dusangira n’abasomyi b’uyu munsi kugira ngo natwe niba hariho utarahindutse neza iri jambo rimukebura yibuke icyo Imana imushakaho

Iyo uvuze guhinduka byumvikana ko hari aho umuntu akwiye kuva akagera ahandi. Muri uru rugendo rugana mu ijuru umubare w’abatari bake batangiye uba ushatse kuvuga guhinduka ukava mu mwijima w’ibyaha ukajya mu mucyo w’agakiza aho nawe utangira kuba umucyo ukamurikira abandi nabo bakamenya inzira bakwiye gucamo.

Reka mbere yo kuvuga ko umuntu akwiye guhinduka rwose tubanze turebe amagambo akurikira.

Irya mbere ni uguhindura mu by’ukuri iyo witegereje abakritso bamwe muri iki gihe basa n’abahinduye aho babarizwa (addresses) aho guhinduka bo ubwabo. Irya kabiri ni uguhinduka, aha hari abandi bahindutse ariko bemera guhinduka kuri bike ntibahinduka rwose. Irya gatatu ni uhinduka rwose aribyo Paulo yabwiye abaroma ko Imana ibashakaho.

Hari n’igihe umuntu ahindukira nkaho yagahindukiye ngo atere umugongo ibiri inyuma amaramaze rwose ahubwo agahindukirira mu rubavu wenda rw’ibumoso kuburyo azajya areba inyuma n’imbere mbese akabagarira yose nk’utizeye azera.

Nshuti bavandimwe twifuza kujya mu ijuru twese, ariko tugomba kuzirikana ko amaherezo y’uru rugendo azabaho. Hari umuririmbyi wavuze ngo ibanga abakorera Imana bagendana ni uko bazareba Yesu amaso ku maso igikomeye yaravuze ngo nubwo bamwe batabyemera ntibazabura kubibona. Mbese wabyemera utabyemera ntibizakubuza kubizira kuko kuba umuntu yahakana ko Yesu atazaza ntibyicira Yesu gahunda ariko kandi uracyafite amahirwe kuko agejeje iki gihe kugira ngo nawe akwinjiza mu murya ngo w’abana b’Imana.

Niba utarawinjiramo tuguhaye ikaze niba kandi warahinduye aho ubarizwa cyangwa ugahinduka ariko ukagira utwo wisigira ukwiye guhinduka rwose kuko nibyo Imana idushakaho.
Amen!
Innocent KUBWIMANA.