Dukwiriye gusenga dufite amaboko yera (Igice cya 4)Pastor Desire

“Nuko ndashaka ko abagabo basenga hose barambuye amaboko yera, badafite umujinya kandi batagira impaka”- (1Timoteyo 2:8)

Ibyo biganza biratanga

Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Ibiganza byera bifasha abakene, bitanga 1/10 n’ amaturo, iyo ufite ibibazo birakuramira kuko inzira y’umugisha ari ugutanga gusa. Gutanga ni kamere y’Imana guhabwa ni kamere y’abantu kuko Imana yakunze abari mu isi byayiteye gutanga umwana wayo (Yohana3:16).

Yesu yigishije abantu ku gutanga ngo ugusabye umuhe kandi ntukaguranire guhabwa inyungu. Abantu ntibazi gutanga n’iyo batanze batanga ibitagize icyo bimaze ariko ikitanyeganyeje umutima wawe n’uw’Imana ntikiwunyeganyeza.

Aburahamu yatanze Isaka bitungura Imana, iramubwira iti: “Kuko ukoze icyo nanjye nzaguha umugisha….Ntukwiye gutambira Uwiteka igitambo kitagira agaciro (1 Ngoma 21:21).

Ibyo dutanze Imana irabitugarurira (duhabwa umugisha) kuko Isaka ntabwo yapfuye Imana yari yateguye intama yo kumucungura nawe humura igihe cyose uzitanga ugakorera Imana uzabigororerwa ariko nudatanga ntacyo uzaba warungutse.

Hari ikintu umuntu akora agakora ku mutima w’Imana. Abagiye bitanga bose bagize umugisha kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza (Abaheburayo 6:10).
Yesu nawe yaritanze Imana imushyira hejuru cyane imuha izina riruta andi (Abafiripi 2:6-10). Ku bwo kwitanga no gutanga ibyawe mu bwami bw’Imana uzahindurirwa izina ntube ukiri umukene ahubwo ube umukire mu mwuka no mu buzima busanzwe.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama, waduhamagara kuri +250788422984. Dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe. Pastor [email protected]