Dukeneye umuriro w’Umwuka wera ngo tubashe guhangana n’isi ya none

Yesu ajya kuva mu isi arangije umurimo wo gucungura umuntu, yavuze ko azabana natwe kugera ku iherezo nubwo atari bukomeze kubana n’abantu imbonankubone. Mbibutse ko iyo atagenda yari gukomeza kubonwa n’abo bari kumwe gusa.

Ariko we ubwe yavuze ko byari byiza ko agenda ngo tubone umufasha ari we Mwuka wera ugomba kudutsindagiza muri uru rugendo rugana mu ijuru, akatuyobora mu kuri kose Data wo mu ijuru ashaka.

Imana rero ishaka ko umuriro w’Umwuka wera wuzura muri twe kugira ngo tubashe kuba ibyaremwe bishya byuzuye kandi twarahindutse, kandi ni koko turamukeneye niko umuririmbyi yavuze kuko dufite intambara ikomeye mu isi.

Yesu yarangije kuducungura kandi yasohoje umugambi w’Imana wo kuduha ubugingo, Imana kandi yatwoherereje Umwuka wera. ‘’Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda Umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza.’’ Yohana 16 :7

Imana ishaka ko buri wese abaho mu buzima bwumva Imana kandi ukabaho mu bitaboneka Pawulo yaravuze ngo kuko ibiboneka ari iby’akanya gato. Ntabwo rero washobora kubaho gutya keretse ubibashishijwe n’imbaraga z’Umwuka wera.

Dukwiye kumushaka akaba kuri buri umwe muri twe. ‘’Haboneka indimi zigabanije zisa n’umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo.’’ Ibyakozwe n’intumwa 2 :3

Ku munsi wa Pantekoti, Umwuka wera yamanukiye intumwa nk’uko amagambo dusomye haruguru abivuga, ibyababayeho natwe byashoboka, kuko biri muri gahunda y’Imana kutwuzuza Umwuka wayo tukagira imbaraga kugira ngo tubashe guhangana n’impinduka z’isi kuko tudafite izo mbaraga twahindurwa uko isi ishaka aho kumera uko Imana ishaka, twananirwa guhamya, twacika intege. Ni ukongera amasengesho, tukamusaba Imana ikadusukira ku Mwuka wayo kandi izabikora ku bw’ubuntu bwayo.

’’ Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n’amategeko yanjye mukayasohoza.’’ Ezekiyeli 36 :27

Ezekiyeli aha yahanuye iby’Umwuka wera mu isezerano rya kera, kuva icyo gihe Imana yari ifite uwo mugambi mwiza ko izadusukaho Umwuka wayo kugira ngo adushoboze kugendera mu mateka yayo no gusohoza amategeko y’Imana.

Umwuka wera niwe utuyobora inzira Data wo ijuru ashaka, niyo mpamvu tumukeneye kandi w’imbaraga nyinshi, umuriro ukaka muri twe kugira ngo tubashe guhangana n’isi y’iki gihe igwije ubwenge bwinshi, ariko Imana iracyadukeneye ngo tuyihamye.
Imana ibahe umugisha kandi ibashoboze mu izina rya Yesu, Amen.