Dukeneye kwambara ingofero y’agakiza (Casque)

‘’Mwakire agakiza kabe ingofero,…’’ Abefeso 6:17

Mu kurwana intambara y’Umwuka, Pawulo yandikira Abefeso, ikintu cya gatanu yababwiye ni ukwambara ingofero y’agakiza nkimwe mu ntwaro z’Imana. Ubundi ingofero yambawe neza igaragarira umuntu wese, ikindi irinda amaso. Nuko hano mu Kinyarwanda bimeze nk’ibyumvikana ukundi mu zindi ndimi bavuga kwambara icyo twita casque (kaske), imwe abamotari bamabara.

Iyi kaske igufasha kugenda mu muyaga, imikungugu n’ibindi nta kindi cyabikurinda keretse yo. Umuntu utayambaye iyo aguye hasi umutwe uhita umeneka. Niko natwe tumeze iyo duhuye n’isi nta gakiza dufite, iratwica tukangirika neza. Ahantu honyine dufite dushobora kwihisha isi, ni mu gakiza.

Iyi kaske ifite umumaro wo kurinda umumotari cyangwa se umusirikari kuko nabo bazambara ku bakunda kureba amafilimi cyane ayo hanze, imurinda ibikomere by’intambara, bigatuma umutwe we uhora ukingiwe.

Intumwa Pawulo rero ibwiriza ubutumwa bwiza iradusaba kwambara bene iyo ngofero (casque) y’agakiza. Mu by’ukuri ukurikije aho iyi ngofero yambawe, irimo kurinda ibitekerezo byacu. Imana ishaka ko twambara ingofero y’agakiza kugira ngo tubashe kurinda ubuzima bwacu bwo mu mutwe muri iri iyi si yangiritse.

Iyo tutemeye ko turi mu gihe cy’ubugoryi, wakora gusa ikimenyetso cyo kumva ibyirirwa bitambuka, aho abantu birirwa bakora ibiteye isoni hirya no hino ku isi, abantu barirengagiza ukuri, bakitiranya ikibi n’ikiza ku bushake, bagapfukirana ukuri, ikinyoma kigahabwa intebe. Mbese baracurika ibintu ku bushake bagamije guhindura ubusa amategeko y’Imana.

Inama Imana ikugira ni iyihe? Ni uko intwaro ugomba gutwara ngo irinde ibitekerezo byawe ni ingofero y’agakiza. Ibibi birwanira iteka kukwinjirana ngo byanduze umuntu wawe w’imbere, nibisanga rero utambaye ingofero (casque), bizakugora.

Ibyo uzemerera kwinjira mu maso yawe no mu matwi yawe bitewe no kutambara kaske bizakwangiriza ubuzima. Imiyaga yo mu buzima n’ibindi uzabyuma ariko Imana izakurinda.

Erega burya si uko umumotari wambaye kaske nawe atumva umuyaga n’ibindi ariko imufasha ko bitamugiraho ingaruka, ntabwo ari kimwe n’uwashaka kujya mu muhanda atayambaye. Mu rwego rwo kwirind, erekeza ibitekerezo byawe ku Mana kandi uyemerere abe ariyo ikuyobora mu nzira zawe zose.

Umva uko Bibiliya yo ikugira inama ‘’ Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu si.’’ Abakolosayi 3:2

Wemere wambare iyi ngofero, wiharirwe na Yesu wenyine, umwemerere akore icyo ashaka mu buzima bwawe, bizakurinda mu majya n’amaza y’ubuzima bwawe. Ukuri ni uko niwemera kwamaba ingofero y’agakiza, bizagufasha kuba muri iyi igeze mu gihe yibwira ko ubwenge bugwiriye ariko kandi gutera Imana umugongo bikaba bigwiriye, kuko ibyo abantu bita ubwenge atari bwo bwenge mu maso y’Imana.

Dore ubwenge ni ubu ku Mana ’’ Dore kubaha Uwiteka ni bwo bwenge Kandi kuva mu byaha ni ko kujijuka.’ ” Yobu 28:28

Imana iguhe umugisha!