Duhe Imana Umwanya wa mbere (mwiza) mu munsi wacu

"Nuko mu museke arabyuka , arasohoka ajya mu butayu asengerayo". Mariko 1:35

Umwanya mu marana n’Imana ni umwanya ukomeye cyane w’umunsi. Niyo mpamvu guhitamo isaha n’ahantu ho gusengera ari ibintu by’ingenzi cyane. Niyo mpamvu kugira gahunda ihoraho idahindagurika ari ingenzi cyane.

Muze imbere yayo buri munsi ku isaha imwe. Mu ijambo ry’Imana muri Mariko 1:35 haratubwira ngo: "Mu museke, arabyuka arasohoka ajya mu butayu gusengarayo".

Ntabwo ari uko Yesu yabyukaga kare ajya gusenga nawe ariko ukwiye kubigenza. Ikingenzi ni uguha Imana umwanya mwiza, umwanya utananiwe. Kuri bamwe ni mu gitondo bakibyuka bahita bihutira gusenga. Abandi ntibasenga Imana mbere ya sa tanu za mu gitondo! Ariko baba bakiri mu bikorwa byinshi kugera sa sita z’ijoro.
Ikingenzi ni uguha Imana umwanya mwiza, no muri gahunda zanyu nkuko mu bikora muri gahunda z’indi.

Tangira gahoro gahoro.
Niba utaragira igihe cyawe wenyine n’Imana, tangirira ku minota 5 ku munsi. Ugenda uyongera gahoro gahoro. Nuhita utangira ku gihe kini nk’isaha nuzacika intege vuga ibyiza ni ugutangira gahoro gahoro ukagenda wongera iminota. Intego yawe yakagombye kuba kutaba imbere y’Imana iminota iri munsi ya 15 ku munsi. Ninde utagira iminota 15 ku munsi?

Shaka ahantu hadasanzwe ho guhurira n’Imana. Yesu yari afite ahantu hadasanzwe yakundaga ghurira n’Imana. Aravuga muri Luka 22:39 "Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nk’uko yamenyereye abigishwa be baramukurikira". Yesu yari afite akamenyero ko kujya ku musozi wa Elayono. Yari afite ahantu ajya gusengera kenshi. Ni hantu ki ugomba gushaka? Yagombaga kubahiriza amabwiriza akurikira:

Kwitandukanya. Gushaka ahantu ho kwiherera wenyine , hatuje, ntabirangaza, bishobotse usenge uvuga.
Kugira gahunda ya buri munsi kuba wa w’undi, hahandi.

Igitekerezo: Kuki utafata ubu ngo uhitemo isaha naho uzajya usengera? Ushobora no kubibwira inshuti, mugafata gahunda imbere y’Imana kandi mukayubahiriza.
Hari ibikorwa by’umunsi uha agaciro cyane kandi mutajya mukererwaho kandi mukunda? Shyira amasengesho mu mwanya wa mbere mbere y’ibyo bindi.

source: Top Chretien