Dore ubwoko 5 bw’imibanire buri mukristu akeneye.

Imana yaremye umuntu ari we Adamu ,iravuga iti:si byiza ko uyu muntu aba wenyine.Ibi ntibivuga ko buri wese agomba gushakana n’umugore cyangwa n’umugabo ,ahubwo bivuga ko Imana yaturemeye kugirana imibanire hagati yacu. Bamwe muri twe nanjye ndimo bumva ko bakwiye kuba bonyine bakwiye kumva iri jambo,bitewe n’uko Imana yaturemye ,buri wese akenera undi.

Dore ubwoko 5 bw’imibanire buri mukristu akeneye.

1. Imana:
Ndabizi ko Imana twese twayakiriye ariko benshi tuzi Imana mu mutwe bitari ibyo ku mutima. Kugirana imibanire myiza n’Imana ni ukumva icyo ikubwira,ukayibwira byose, ndetse uakanayubaha ukayigandukakira ndetse ukayibwira n’abandi. Si nzi neza niba abakristu bose bafite bene iyi mibanire n’Imana,umuremyi wa byose.

2. Paul:

Benedata bose bakeneye imibanire nyayo, bakeneye abavandimwe babagira inama muri byose ndetse n’abo bigira ku birenge bakiga byinshi mu buzima by’ibya Yesu nkuko intumwa Paul yabikoraga.

3. “Barnabas”

Barnabas ni inshuti, ni umwe mu rugero rwiza rwatuma abantu bizera Imana.Aba akuzi neza,bene uwo muntu arakumva,bene uyu muntu kandi aba yakureba akamenya icyo ushatse kuvuga nta kindi wongereyeho.Uyu rero yagufasha kwegera Imana no kuyubaha

4’’Timoteyo”

Tomoteyo ni umuntu uba winjiye mu gakiza vuba, ugukeneye mu buzima bwe bw’umwuka ngo abashe gutera imbere mu byawo.Ni umwizera ureba ubuzima bwawe, akumva kandi akigira kuri wowe uko mugenda mu bana.
Timoteyo wawe aba yifuza kugera ikirenge mu cy’Imana nkuko nawe ubikora .Iyi mibanire irafasha cyane mu bijyanye n’umurimo w’ivugabutumwa.

5. Umusamaliyakazi;

Uyu ni umwe mu ngero zifatika z’umuntu utizera wahuye na Yesu.Twese mu by’ukuri dukeneye kugirana imishyikirano y’ingirakamaro kandi ifite intego n’abantu batari bakira Yesu nk’umwami n’Umukiza mu buzima bwabo.Ashobora kuba ameze nk’uyu musamariyakazi,cyangwa undi wese.Niba bitameze bityo biragoye gutwara ubutumwa bwiza bwa Yesu mu batizera.

Nyuma yo kubona ubu bwoko bw’imibanire ni ubuhe washimye?Igisubizo kiri mu mutima wawe.

Byanditswe na Bwana Chuck Lawless
Byashizwe mu Kinyarwanda na Peace Nicodeme Nzahoyankuye