Disi Yesu agira impuhwe ! Alice Rugerindinda

“Ahamagara abigishwa be arababwira ati” Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya. Nimbasezerera ngo basubire iwabo biriwe ubusa, baragwira isari mu nzira kuko bamwe ari aba kure” Mariko 8:1-3

Ubusanzwe abantu bakomeye ntibakunze kwita kuri details , utuntu duto duto.

Byarashobokaga ko Yesu amara kubabwiriza ubutumwa bwiza akabareka bagataha cyane ko babaga barizanye baje kumva ijambo….. Ariko Yesu Umwami w’abami ngo abitegereje , Imana ishimwe cyane, ngo yumva abagiriye impuhwe, ngo yibaza iminsi bamaze aho ngaho, yibaza ukuntu ngo bamwe muribo ari aba kure, yibaza ko kugirango ukore urugendo rurerure bisaba ko uba wariye udashonje….. yumva impuhwe ziramwishe, niko kubwira abigishwa ngo babagaburire mbere yuko babasezerera.

Iri jambo riramfashije.

Ijambo ry’Imana riratubwira ngo : “Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose” Abaheburayo 2:18

Imana ishimwe. Kuba Yesu yaraje mu isi akambara umubiri nkatwe bituma yumva cyane icyo bita gusonza, kutagira ibyo kurya, imvune iri mu kugenda urugendo rurerure, kwangwa, gukubitwa, gutukwa,……… Yesu azi icyo bisobanuye kandi ijambo ry’Imana rirambwira ngo “Uko yari ejo, niko ari , ni nako azahora” Uko yagiraga impuhwe kera, na nuyu munsi niko akiri kandi niko azahora.

Ngo ageze kwa Lazaro yarapfuye yararize nk’uko tubisanga muri Yohana 11:36 “ Yesu ararira”. Burya umuntu urira akenshi aba agira impuhwe, afite umutima wa kimuntu.

“ Aba bantu banteye impuhwe kuko uyu munsi ari uwa gatatu turi kumwe none bakaba badafite ibyo kurya” Humura nawe Yesu ibyawe abyitayeho kandi ntiyabura uko akugenza.

Ibihe byiza .
Alice