Dawidi yahanuye imibabaro izaba kuri Yesu.

Zaburi 22: 7a "Ariko jyeweho ndi umunyorogoto sindi umuntu,"

Iyi ni zaburi ya Dawidi. Gusa urebye neza usanga bwari ubuhanuzi buvuga Yesu Kristo kuko harimo amagambo yavugiye ku musaraba nka:

Mana yanjye, Mana yanjye ni iki kikundekesheje? Zaburi yose ni iya Yesu, ivuga ku mibabaro yagize mu gihe cyo gucungura umuntu. Aho twasomye, ni aho agera akigereranya n’umunyorogoto, ati sindi umuntu. Kandi koko urebye ukuntu yasuzuguwe, ntabwo yari agufite agaciro k’umuntu.

Ati ndi umunyorogoto. Nagira ngo turebe itandukaniro riri hagati y’umunyorogoto n’inzoka. Umunyorogoto iyo uwushibuye wifashishije igiti, ugwa nk’iriya ugakomeza ukigendera ntacyo ugutwara Inzoka, ubashije gutinyuka ukayishiburisha igiti, haha! ihita izamura umutwe yiteguye kukuruma, nta mikino igira.

Ibi bisimba byose bikururuka hasi, ndetse no kubitandukanya utabizi byakugora cyane biri kw’isima, birushywa no gukururuka. Hari impamvu Yesu yahisemo kuvuga ati jye ndi umunyorogoto. Umunyorogoto ntiwangiza niyo urwanijwe ntiwirengera, agakiza kawo kari ku Mana.

Inzoka irarwana, inzoka irarumana.

Mfasha turebe iyo habayeho gutukwa, gusuzugurwa, gukozwa isoni, gucirwaho amacandwe, ufata uwuhe muco? W’umunyorogoto? Cyangwa w’inzoka? Yesu ngo yari ameze nk’intama icecekera imbere y’umukemuzi. Nta kwirwanaho yagaragaje kandi yabwiye Petero amaze guca ugutwi k’umugaragu w’umutambyi mukuru ati ubu iyo mbishaka simba nabwiye legiyoni y’abamalayika bakaza bakantabara? Oya yari umunyorogoto, nta busagwe yari yibitseho.

Rimwe yajyanye n’intumwa i Samariya banga kubacumbikira, abigishwa bati:Tumanure umuriro uze ubatwike , Yesu ati ntimuzi umwuka ubakoreramo.

Mwene Data, ingero ni nyinshi zakwereka ko Yesu adafite imico y’inzoka.

Hindukira urebe nawe iyo utewe, iyo mwene so yagucumuyeho, iyo akwiyenjejeho nkana, iyo akubeshyeye, akugambaniye ku kazi, n’ibindi.... mbese ubyitwaramo ute? Mbese aho ntumanura umuriro, mbese aho ntumuhirika nk’ibuye ugatembagariza iyo mu mworera? Kamere y’inzoka yasagariwe n’ukurumana nta bindi. Ariko Yesu ati jye ndi umunyorogoto.

Umunyorogoto uko wawugenza kose, nta kibi kiwuturukaho, oya.

Dusenge Imana idufashe kwihanganira ibitugerageza, twirinde gufata ibyemezo mu gihe amarangamutima yacu yahungabanye. Urugero: umuntu akubwiye nabi, umutima urakubwira uti mutuke ntazongere, mwiceho yarakumenyereye, mubwize inani na rimwe akumenye, kubita hasi ibyo bintu ufite mu ntoki, wigendere, muhe urushyi arakabije... ibyo byose ni ya kamere y’inzoka iruma uyisagariye, iba ikiri mu muntu. Ariko Bene Data, iyo ntizajya mw’ijuru. Ibyiza ni ukumera nk’ umunyorogoto.
Imana ibahe umugisha cyane murakoze.
Ev. Adda.