DUSOBANUKIRWE AGATABO K’UMUGENZI (Igice cya Kabiri) /Donna Joel

Mu gice kibanza twababwiye amateka y’ubuzima bwa John Bunyan wanditse aka gatabo k’umugenzi, muri iki gice tugiye gutangira kureba ibice by’ingenzi bigize iki gitabo.

• UMUNTU WARI UHETSE UMUTWARO (Mukristu)

Bunyan Yarose inzozi ari mu butayu bugereranwa n’isi, ngo ni uko abona isenga ayiryamamo ariyo bwa buroko, Ubu buhamya ndabibutsa ko ariwe wivugaga, muri make ni ubuhamya bwe. Ubwo arakomeza ati: Nsinziriye mu nzozi nabonye umugabo uhetse umutwaro ateye umugongo urugo rwe, yasomaga igitabo arira aboroga, ahinda umushyitsi, ageze n’iwe kwiyumanganya biramunanira (muribuka bya byaha yakoraga bimucira urubanza).

Yakomeje abatekerereza ukuntu yahuye n’umuntu akamubwira ko igihugu cyabo kigiye kuzatwikwa n’ umuriro uvuye mu ijuru, ndetse ko bose nibadahunga bazashya bakazarimbukiramo yo munyumvire namwe inkuru yari azaniye umugore, akongeraho ngo ko afite umutwaro umuremereye. Si ibyo gusa yanababwiraga ko atazi aho agomba guhungira, abari aho bose, umuryango we n’abaturanyi bamuhindura umusazi batekereza ko wenda nijoro naryama ari buze gusubiza ubwenge kugihe, ariko siko byagenze ijoro ryamubanye rirerire kubera ubwoba yari afite, maze arirara yifitiye umubabaro mwinshi nyamara umuryango n’inshuti nabo ntibamworoheye Kuko bari bakinangiwe imitima.

Ijambo ry’Imana muri Malaki 3:19-20 risobanura neza iby’izi nzosi za John Buyan rigira riti “Dore hazaba umunsi utwika nk’itanura ry’umuriro, abibone bose n’inkozi z’ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, Izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk’inyana zo mu kiraro. N’ubwo yakomeje kubabwira ko ashaka ubuhungiro ariko banze kumwumva ndetse baramusuzugura cyane, kugeza n’aho bamwanze, ariko we arushaho kubasabira amara igihe atunzwe no kubasengera, nibwo yaje guhura na Mubwirizabutumwa

• MUKRISTU NA MUBWIRIZABUTUMWA

Mwambaza muti bahuye bate? Muri ako gahinda kose n’ubwoba bwinshi ndetse no kutamenya iyo ahungira, niho yakubitanye n’ umugabo witwa Mubwirizabutumwa ariko bigeze habi, Mubwirizabutumwa aramwegera amubaza ikimutakisha, undi ntiyamuhisha amubwira ko yabwiwe ko yaciriweho iteka, ati “kandi urupfu sindushaka, urubanza ndabizi neza ko ntashobora kurutsinda, yoooo ni akaga Mubwirizabutumwa amaze kumwumva amuha igitabo cyanditseho ngo Nimuhunge umujinya uzatera, amaze gusoma aba amubajije icyo akora Mubwirizabutumwa ati : Urarora ririya rembo rito undi ati shwi da, ati byibura se urabona ririya tabaza undi ati : umenya ndibonye ( Munyumvire ubwoba weee) Mubwirizabutumwa ati “Komeza UDATESHUTSE INZIRA ujye kuri ririya tabaza nurigeraho urahita ubona irembo, ujyeyo barakubwira icyo ukwiye gukora, Yoo Imana ishimwe ntiyari azi aho ajya disi.

• ABATURANYI BA MUKRISTU

Abaturanyi bakibona ko agiye basohorwa no kureba uko yiruka ahunga bamwe baramuseka
abandi bamwereka ibikangisho abandi baramuhamagara ngo agaruke ariko muri abo bose hari babiri biyemeje kumugarura baba baramukurikiye abo ni MUDAKURWAKU IJAMBO na NYAMUJYA IRYA N’INO (Imana ijye iturinda guhura n’aba bantu mu rugendo kuko bavuna umugenzi)

Mudakurwa ku ijambo ni umuntu ukomera ku mahame ye ibyo azi ntiyifuzako hari ikindi cyakwiyongera ho, mbese ahora azi ko ariwe azi ukuri agasuzugura inama z’ abandi bose.

Nyamujya irya n’ino: Ni umuntu ufata impu zombie, ugasanga mu isi ntarimo no mu agakiza ntarimo ahindukana n’ igihe mbese niwe Bibiliya yita akazuyaze (Ibyahishuwe 3:16)

Ubwo bamugezeho baba bamubwiye ko baje kumugira inama ngo agaruke, ariko nawe abasobanurira ko adashobora kugaruka mu gihugu kigiye kuzarimbuka, yagerageje no kubereka amagambo y’ijambo ry’Imana Yooo ubwo bajya impaka biratinda ariko birangira MUDAKURWA KU IJAMBO arakaye dore ko ari nawe wamuhataga ibibazo byinshi yisubirirayo, n’ubwo yagiye ariko mukristu yari yagerageje kumuhamiriza aribyo byanyuze
NYAMUJYA IRYA N’INO, bituma yiyemeza kwijyanira na MUKRISTU, nibwo yatangiye kubaza ibibazo byinshi, ariko yibarizaga ibyiza byibyo bazabona ku iherezo ry’urugendo (mu ijuru).

Yo mbega ngo Mukristu aramusobanurira, mbega ngo aramubwira ibyo bazabona mu ijuru maze undi ibinezaneza byo kuzagerayo biramutaha, bafatanya urugendo banezerewe Nyamujyiryanino ati twihute (nta mutwaro yari ahetse), Mukristu ntiyabishobora kubera umutwaro yari ahetse mu mugongo, yooo Mbega ibibazo uziko umunezero wabo utawatinze……( Biracyaza).