Bya bintu umukunzi wawe yaguhaye uracyabifite?

Dusome 1 Samuel 18:4
"Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n’umwambaro we ndetse n’inkota ye, n’umuheto we n’umukandara we."

Urukundo ni itegeko Imana yahaye abantu Bibiriya itubwira gukundana kandi ikaduha n’urugero ari rwo Yesu.

Yesu ati mukundane nkuko nanjye nabakunze. Kandi ntibishoboka ko wavuga ngo ukunda Yesu wanga mwene so.

Yonatani yari umwana w’Umwami. Yareba Dawidi akumva aramukunze atarebye ko ari akana k’akungeri kavuka kwa Yesayi umukene.

Ubundi umwana wo kwa Afande aba ari Afande. Ariko ndebera Yonatani na Dawidi. Dawidi usibye ibyari byaramuvuzweho ko yimikishijwe amavuta nta kindi. Yari agifite izina ry’umwungeri w’intama.

Imana ishimwe Yonatani yarafite andi maso. Yareba Dawidi akabona ni umwana udasanzwe, aramukunda.

Nagira ngo turebere hamwe ibi bintu 5 Yonatani yahaye Dawidi kuko ngo yari amukunze nkuko yikunze.

Aha Dawidi turamugereranya n’umuntu, Yonatani tumugereranye na Kristo.

Dore ibyo Yonatani yamuhaye :

1.Umwitero: impano z’Imana. Nukunda Yesu cyane azaguha umwitero. Mwibuke inkuru za Eliya na Elisa. Eliya amaze kumusigira umwitero Elisa yakoze ibitangaza nk’ibya Eliya. Yesu yiteguye kuguha umwitero we kubw’urukundo agukunda.

2. Umwambaro: Ugukiranuka. iyo umuntu agiteho incuti Yesu usanga akiranuka. Usanga yirinda atabeshya mu bucuruzi bwe, azi kwirinda atinya kubabaza umukunzi we Yesu. Niwemera urukundo rwa Yesu araguha umwambaro witwa gukiranuka.

3.Inkota: Ijambo ry’Imana ( Efeso 6:10-18)
Ijambo ribe muri mwe rigwiriye cyane (Kolosayi 3:16),
Salomon yaciye urubanza akoresheje inkota. Iyo umuntu abuze amahoro, umutima wuzuyemo imanza uhumurizwa n’ijambo ry’Imana. Riti humura ukumva uratuje.
Mukunde araguha inkota ijambo ry’Imana rizaguhumuriza igihe cyose.

4. Umuheto: Amasengesho. Inkota uyitera uwo mwegeranye. Ijambo uribwira ukuri hafi ariko umuheto urasa kure. Ibuka ukuntu abitorero basengeye Petero ari muri Gereza agafungurwa bakumva nguwo ari ku muryango!
Mukunde araguha umuheto uzajya urasa n’ibiri kure byabaye ibigugu.

5. Umukandara: Ukuri. Mu gihe ikinyoma cyahawe intebe wehoho kubwo kwakira Urukundo rwa Kristo uzagaragara uri umunyakuri. Kandi icyo wiyemeje naho cyakugirira nabi ntuzivuguruza.

Mukunde agukize ibinyoma biriho none.
Mukunde aracyagukunda rwose. Mbese waba warigeze ugirana ubusabane na Kristo akaba yaraguhaye ibyavuzwe haruguru? Warabirinze? ntabyo umwanzi yasahuye? Ni byiza niba warabihawe ukabirinda ukaba ukibifite.
Mbese wowe wabihawe ariko ukaba utazi iyo biri mbese wowe wabiherewe iki? byari ibyo kukumarira iki? None ko ntabyo uteganya iki?
Mukunde aracyagukunda.
Emera mube inshuti ni mwiza araguha umwitero we, umwambaro we, Inkota, Umuheto n’umukandara. Nta kindi kibazo mu rukundo n’uwo mugabo. Aragukunda ukabyumva bikinjira hose no mu misokoro. Abakubonye bati uriya abigenza ate? Nta rindi banga ni ukumukunda.

Ukunda Yesu? Niba umukunda bya bintu byose yaguhaye biri he? Ubu aje ati ‘’nyereka wa mwitero, wa mwambaro, ya nkota, wa muheto na wa mukandara aho ubwo wabibona?’’

Imana igufashe umenye aho biri. Ongera wegeranye ibitagaranye. Ibyo utazi aho biri musabe uti ‘’garuka mukunzi hari ibyo natakaje.’’
Ni mwiza arakubabarira, akuguranire.
Imana iguhe umugisha. Garuka umukunde aracyagukunda. Kandi igituma agukunda n’ukugira ngo agukure mu makuba.

Urakoze kwakira neza ijambo ry’Imana.