Burya kuvuka nabi mu buryo bw’Umwuka bigira ingaruka ku mikurire!

Muzumva abantu bavuga ngo “ uriya mwana afite imikurire mibi”. Baba bashatse kuvuga iki?

1. Ko indeshyo ye itangana n’imyaka ye ( Ari mugufi cyane ugereranije n’imyaka amaze avutse)
2. Ko ibiro bye bitangana n’imyaka ye ( Ko afite ibiro bike ugereranije n’imyaka amaze avutse)
3. Ibimenyetso biri ku mubiri we biba bigaragaza ubuzima bubi ( imisatsi icuramye, inda ibyimbye, uruhu ruyagirana ukuntu….)

Burya kugirango umuntu agire imikurire mibi cyangwa se akure nabi akenshi biba byaraturutse ku mivukire mibi: rimwe aba yaravukanye uburwayi cyangwa se yaravukiye ahantu habi urugero mu rugo ruhoramo ibibazo, amakimbirane, inzara, ababyeyi babi batitaye ku burere cyangwa se ku mikurire y’umwana wabo!

• No mu buryo bw’Umwuka bijya bibaho ko umuntu abwirizwa iby’agakiza (aribyo nagereranya no kuvuka) n’umuntu ufite uburwayi runaka ( ibyaha byamwizingiyeho) bityo akaba yabimwanduza kuko akenshi abana bigana ingeso z’ababarera.
Umwana umwe yari afite papa we wita abantu bose abashenzi. Umwana we agakeka ko umushenzi ari umuntu mwiza. Ise yagera ku maduka ati: urabona aya maduka y’aba bashenzi….. Bukeye umwana ngo agiye ku ishuri baramubaza bati wumva wifuza kuzaba iki nukura, ati nifuza kuzaba umushenzi! Mwarimu ashobore kuba ataramenye ibyo aribyo ariko ngo byari byaraturutse kuri se. Haba igihe ubwirizwa n’umuntu udahagaze neza ku musaraba akajya agusiga za ngeso ze kandi kuko ariwe cyitegererezo cyawe ntuzigere umenya ko ari bibi. Kuri ubu hariho n’abarimo kuvukira ahantu bababwira bati nimwirire mwinywere Yesu yarangije byose ku musaraba, bigatuma biberaho mu byaha kandi bumva ngo nta ruhare rwabo mu kwirinda Imana ikeneye, ariko barabashuka! Imana idusobanurire

• Kuvukira mu rugo ruhoramo ibibazo amakimbirane cyagwa se rutita ku bana nabyo bigira ingaruka.

Hari ahantu umuntu avukira ( akirizwa) ariko kubera kubura ibyo kurya by’intungamubiri akazarwara bwaki igaragazwa no guhora arwaragurika, umubiri we ukaba nta burinzi ufite. Mu mwuka ahora yaguye hasi kuko ikije cyose kiramushobora.

Muri Bibiliya batubwira urugero rw’abantu bari bafite imikurire mibi mu buryo bw’Umwuka , ariko ikibabaje kuribo, nuko bo bari barigishijwe ariko nubundi bagakomeza kugaragaza ubuzima bubi:

“Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby’ishingiro rya mbere ry’ibyavuzwe n’Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata, aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by’ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby’abantu bakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n’icyiza” Abaheburayo 5: 12-14

NB: Hari abana babyimbagana bityo umuntu utazi iby’imikurire mibi agakekako ari ukubyibuha!!!! ( Wenda umuntu uvuga cyane iby’Imana n’ibikabyo byinshi ariko utazi kubigenzura agakeka ko ari ugukura mu buryo bw’umwuka). Yesu adusobanurire
Natangiye nibaza nti : Ese buriya umuntu yashobora kumenya niba afite imikurire mibi, ariko nibuka ko hari indirimbo ivuga ngo “ Umurika ahatabona, aho umwijima uba….”. Imana nimurike mu mutima wawe mu izina rya Yesu ikwereke niba ufite ibimenyetso by’imikurire mibi, kandi nimara kuhamurika uyemerere ikuvure, ikuzamure ikugeze ku gihagararo gikwiye. Ikindi we kuba inyanda mu by’Imana uhaguruke nawe ushake ibyo kurya aribyo jambo ry’Imana, gusenga ndetse no kuba mu materaniro y’abera.
Yesu adusure
Alice