Burya hari ibyo tutaramenya kuri Yesu

‘’.....ubuntu n’amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu Umwami wacu....’’ 2 Petero 1 : 1-5

‘’.....ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera.’’ Ibyakozwe n’Intumwa 10 : 32-35

Ubwo Yesu yageraga ku nyanja yahamagaye Petero n’izindi ntumwa abakura mu burobyi. Petero yabanye na Yesu, akajya anamubaza ibibazo byinshi bitandukanye kurusha n’izindi ntumwa.

Mose yagendanye n’Imana mu butayu ariko kuko igihe aterekanye kwera kw’Imana ubwo yakubitaga ku rutare inshuro ebyiri Imana yamubwiye imwe, bituma atagera i Kanani ariko kubwo gukiranuka kwa Yesu umunsi umwe Mose na Eliya babonekera kuri wa musozi ahagarara muri icyo gihugu, Petero ibyo nawe arabibona.

Petero yabonye imirimo itandukanye ya Yesu, akiza, azura abapfuye,...

Ariko Petero aza kwerekwa inyamaswa z’amoko yose zigenza amaguru ane n’ibikururuka byose arabwirwa ngo abyuke abirye. Petero abanza kwanga kubirya ariko aza guhishurirwa amenya neza ko Imana itarobanura ku butoni.

Petero nubwo yabanye na Yesu imyaka itatu bagasangira hari icyo yari ataramenya ko Imana itarobanura ku butoni.

Pawulo nawe yahawe n’Umwami Yesu kumenya uko mu ijoro Yesu yagambaniwemo yenze umutsima akawushimira akawumanyagura,....ahishurirwa uburyo ifunguro ryera rikwiye kugenda.

Ahishurirwa n’uburyo abanyamahanga bagiriwe ubuntu ko agakiza katakiri ak’ Abayuda gusa.

Nubwo Pawulo atabanye na Yesu ariko yagiye ahishurirwa biruseho kumenya Yesu.

Nubwo Petero yabanye na Yesu imyaka myinshi yasanze hari byinshi yari agikeneye kumenya.

Ku bintu tuzi kuri Yesu tumenye ko hari n’ibindi byinshi tutaramumenyaho dukwiye guharanira kumenya kurushaho.

Abagabo bajyanye na Yesu Emawusi ntibari bamumenye ariko amanyaguye imitsima kuko bari bamuzi ayimanyagura amaso yabo yahise ahumuka bamenya ko ariwe.

Dukwiye kumenya kurutaho Yesu, tukamenya urukundo rwe, tukamenya imbaraga ze, tukamenya ko tugifite intera ndende yo kumumenya no kumuhishurirwa kurutaho.

Tumumenye ko ari inshuti yishimira kuduha imigisha yose n’imbabazi, imitima yacu ikunde kumvira iyo nshuti yacu no kumwizigira tudatinya.

Imana iduhe kumenya Yesu kurutaho.