Burya buri wese agira umunsi we mubi!

“Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugirango mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe”Abefeso6: 13
Bibiliya nayo yamenye ko habaho umunsi mubi ku muntu, ariko kandi ikanatanga inama y’icyakorwa kugirango kuruwo munsi mubi ubashe gukomera ndetse ubashe guhagarara udatsinzwe n’uburiganya bwa satani ! Imana iturengere

Icyampa Imana ikampa gukomera ku munsi mubi kandi namwe niko mbasabiye.
Akenshi mfata urugero kuri ba sogokuruza batubanjirije , ku bantu nzi, ndetse no kuri Yesu Umwami wacu, ariko icyo nshima Imana nuko bagiye bahava badatsinzwe. Imana ishimwe

• Umunsi Yobu bamubwiraga ko abana bapfuye bose, ko amatungo yashize… aho abavandimwe bose bamuhindukanye bakajya bamubwira ko impamvu yahuye n’ibyo byago aruko yakoze ibyaha, kugeza no kumugore we amubwira ngo niyihakane Imana yipfire. Uwo wari umunsi we mubi.

• Igihe muka Potifari yashakaga gufata Yozefu ngo basambane. Uwo wari umunsi mubi kuri Yosefu ariko Imana ishimwe ko uwo munsi wamusize atiyanduje” “ Bukeye yinjira munzu gukora umurimo we, ari ntabandi bagabo bo munzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati” Turyamane”, amusigira umwenda we arahunga, arasohoka..) Itangiriro 39: 1-15

• Igihe Yesu ageragezwa na satani, nawo wari umunsi we mubi . “Umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w’Imana…..” Matayo 4: 1-11
• Nzi umubyeyi twari duturanye, yagiye ku murimo w’Imana aje asanga abana be babiri ani nabo yagiraga bishwe n’umuriro… uwo wari umunsi we mubi
• Nanjye kandi njya nibuka iminsi mibi mu buzima bwanjye nubwo uyu mwanya ntabona uko mbisobanura ariko ndashima Imana ko itantereranye.

Ubusanzwe umunsi mubi uza ari injyanamuntu kandi uza ari gatumwa kuko gahunda yawo iba aruko wihakana Imana ukavuga ko itabaho, cyangwa se uwo munsi ugasiga nta Mana ikiri muri wowe. Imana iturengere

Ijambo ry’Imana ryatubwiye icyadufasha guhagarara tudatsinzwe kuri uwo munsi:
“ Mwambare intwaro zose z’Imana, kugirango mubashe guhagarara mudatsinzwe n’uburiganya bwa satani. Kuko tudakirana n’abafite amaraso n’umubiri, ahubwo dukirana n’abatware n;abafite ubushobozi n’abategeka iyisi y’umwijima n’imyuka mibi y’ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z’Imana, kugirango mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe”. Abefeso 6: 11-13

Ijambo ry’Imana riravuga ngo: Nugamburura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa

Ikindi ijambo ry’Imana rikatubwira iby’inzu yari yubatse ku musenyi n’indi yari yubatse ku rutare nuko ngo imvura iragwa. Bibiliya itubwirako inzu yari yubatse ku musenyi yaguye ariko iyubatse ku rutare ntiyashoboraga kugwa. Iyo mvura nayigereranya nabyabintu bikubaho ku munsi mubi.
Imana iturengere.

Hari aho Bibiliya isobanura izo ntwaro z’Imana ukwiriye kwitwaza kugirango ubashe gukomera kuri uwo munsi mubi: Guhagarara ushikamye, ukenyeye ukuri, wambaye gukiranuka, ukwese inkweto aribwo butumwa bwiza, gutwara kwizera nk’ingabo , kwakira agakiza, inkota y’Umwuka ariryo jambo ry’Imana, gusengesha Umwuka itaka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kuba maso. Abefeso 6: 15---
Imana iturengere ku munsi mubi
Ibihe byiza
Alice