Birashoboka kwishima muri byose - John Piper

“Nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga” (Abafilipi 4:13) Umugambi w’Imana w’ibyiza idufitiye mu gihe kizaza utuma Pawulo abasha gushobora ubuzima bwose, yahaga cyangwa agasonza; yakwishima cyangwa akababara, yagira ibisaga cyangwa agakena.

Iyi mvugo “nshobozwa byose” isobanuye “byose” nta bwo ari “ibyoroshye” gusa. “Byose” bivuze ko muri Kristo Yesu nshobora kubabara, gusonza, cyangwa gukena. Aya magambo ahamanya n’ibyanditswe mu Bafilipi 4:19 ngo “ Kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose, nk’uko ubutunzi bw’ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu.”

Mbese tugendeye ku byanditse mu Bafilipi 4:19, ni iki iri jambo “Ubukene bwanyu bwose” risobanuye?

Risobanuye “Ibyo mukennye byose kugira ngo mubeho mu buzima bwishimye kandi bushima Imana.” Urukundo rwa Pawulo ku Bafilipi rwavuye mu buryo yari anezererewe Uwiteka, kandi uwo munezero wavuye mu kwizera yari afitiye imigambi myiza y’Imana itabasha kubeshya.

Birasobanutse ko kwizera gutandukanye no kurarikira. Kurarikira kuganisha ku gutakaza ibyishimo byose umuntu yagirira muri Yesu aho bituma dutangira gushakisha ibindi bintu byadufasha guhaza irari ry’imitima yacu. Ntitwaba twibeshye tuvuze ko intambara twarwana turwanya umutima urarikira ari na yo ntambara twarwana turwanya umutima utizera, bikaba kandi bisa n’iyo twarwana kugira ngo tugire kwizera kw’ibyiza duteganirijwe mu gihe kizaza.

Igihe cyose kurarikira kazamutse mu mitima yacu, tugomba kurirwanya n’imbaraga zacu zose kandi twambaye intwaro yo kwizera.

[email protected]