Birashoboka ko wava mu byo wisanzemo Dr Fidèle MASENGO

1 Ingoma 4:9 - Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati"Namubyaranye agahinda." Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati"Icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze." Nuko Imana imuha ibyo yasabye.

Nyuma y’uko ku munsi w’ejo twatangiye amasengesho y’iminsi 21 asoza uyu mwaka, nabyukanye ijambo ryitwa "Kuva mu bintu tumenyereye".

Ubwo turimo kuganira ku "Gihe cyo kwambuka"- "Crossing over", nasanze imwe mu ndwara abakristo barwaye ari akamenyero. Kumenyera ibyo umuntu yisanzemo n’ibyo arimo.

Kugira ngo wambuke hakurya ugomba kumva ko utagikeneye kuba aho uri. Nyamara abantu benshi banyuzwe n’aho bari. Ibi birababaje kuberako "icyiza" tumenyereye ari cyo mwanzi "w’ibyiza bihebuje" ugomba kugeraho.

Umuntu aririmba indirimbo imwe yakundwa akanyurwa, yatangira Itorero ryagenda neza akanyurwa, yarangiza Bachelors Degree akanyurwa, akumva yarize cyane...

N’ubwo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, ntiyanyuzwe n’urwego ariho. Ahubwo yaharaniye kururenga! Akora amasengesho agamije guhindura ubuzima arimo, agerageza gutera imbere. Yamenye ko iterambere ry’umuntu ridapimirwa ku bandi, ku bo baturanye...iterambere nyaryo ryawe uripimira kuri wewe...Iyo ujya gutera imbere, ureba uko wewe wa none atandukanye na wewe w’ejo hashize; ugatekereza icyo wakora ngo wewe w’ejo hazaza arute wewe wa none. Ikibabaje n’uko mu bashumba dufite abantu bipimira ku bo barikumwe, abahanzi bipimira kubo barikumwe...ushobora kuba number 1 mu gace utuyemo (akarere, umujyi, igihugu ) ariko utari ku rwego rwawe...kuko urwego rwawe rureberwa kuri wewe mu gihe urimo no mu bushobozi Imana yaguhaye.

Ndashaka kwambuka...ndashaka kwaguka, hari ibyo nshaka kurenga! Hari imbago ngomba kurenga...Ibi nibyo Yabesi yafashemo umugambi, Imana irabisohoza. Ufite uwuhe mugambi? Ni ibiki ushaka kurenga? Ni ibiki wambuka?
Hari ibintu ndambiwe: akamenyero n’ibimenyerewe...amateranirasanzwe, indirimbo zisanzwe, gospel singers basanzwe, abashumba basanzwe...abanyamasengesho basanzwe...abakristo b’izina...

Ku bantu dufatanije mu masengesho mu Itorero, dusabire Itorero ngo rive mu BIMENYEREWE, tuve muri CONFORT ZONE kugirango tugere aho Imana idushaka kd ishobora kutugeza!

Mugire umunsi mwiza mwese!

Dr Fidèle MASENGO, Foursquare Church Kimironko [email protected]