Biracyashoboka ko Yesu yakwiyereka

‘’Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi mirongo ine avuga iby’ubwami bw’Imana.’’ Ibyakozwe n’Intumwa 1:3

‘’Jyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n’ubwami n’amakuba biri muri Yesu, nari ku kirwa cyitwa Patimo bampōra ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w’Umwami wacu nari ndi mu Mwuka,... Mubonye ntyo mwikubita imbere nk’upfuye anshyiraho ukuboko kwe…’’Ibyahishuwe 1 : 9-18

Yesu aracyiyerekana ntabwo yahindutse. Nubwo twebwe abantu hari uko twifuza ko Yesu yatwiyereka, ariko we afite umuteguro mwiza w’uko yatwiyereka. Yiyeretse abigishwa be mu minsi 40, ariko na nyuma yakomeje kwiyereka abantu kuko natwe twaramubonye.

Muri Kristo biba bigishoboka ko hari icyo yakora nubwo bikomeye ariko we aracyatangaza ko agifite icyo yakora kuri wowe.
Yohana nawe ku kirwa Patimo yari mu mubabaro ukomeye n’amakuba menshi.

Mu bigaragara rwose byari byarangiye, ariko ku munsi w’Umwami Imana abona Yesu aramwiyeretse. Kujya i Patimo kwa Yohana ntibyumvikana ko hari umumaro byari kutugirira ariko byagize umumaro kuko natwe bidufasha n’uyu munsi.

Yohana yabwiwe byinshi uwo munsi, abwirwa no kubyandikira amatorero kugira ngo bitugirire umumaro.
Aravuga ati i Patimo kujyayo si ubushake bwanjye cyangwa imbabazi z’abantu ahubwo n’amakuba kandi nsangiye n’abandi bizera sijye gusa.

Ati ‘’nubwo nari mu kaga gakomeye gutyo ariko hari umunsi wabayeho, umunsi w’Umwami wacu nari mu Mwuka,’’ inyuma yanjye numva ijwi ry’impanda, uwo munsi ntiyongeye kumva wa mubabaro ahubwo yumva ijwi ryiza rya Yesu, aramubwira ati ‘’witinya Yohana nijye wa mbere n’uw’imperuka bivuga ngo ibiri hagati nabyo byose biri mu bushobozi bw’Imana kandi irabishoboye, ifite imbaraga, ubwenge bwose ndetse n’ibyo abantu bafite ni ibyo iba yabavunguriyeho.

Iramubwira ngo amakuba yawe ndayazi, kandi mfite imfunguzo za kuzimu.

AbisiraYeli nabo bageze ku nyanja itukura babura icyo bakora, imbere ari inyanja, impande ari imisozi, inyuma yabo ari amagare ya Farawo, batangira gutuka Mose bamubwira ko birutwa nuko aba yarabarekeye muri Egiputa.

N’ubwo rwose nta gisubizo bari bafite imbere yabo, Mose yinginze Uwiteka aramutakira, Imana iriyerekana ibaza Mose impamvu ayitakira iramubwira ati ‘’ni iki ufite mu ntoki zawe? Mose asubiza Uwiteka ko afite inkoni, Uwiteka aramubwira ati ngaho yirambure hejuru y’amazi urabona inzira.

Umwanditsi yaravuze ati ‘’nzahagarara ku munara wanjye aho ndindira ntegereze icyo Uwiteka ambwira kandi azansubiza kucyo namuganyiye.’’

Si igihe cy’Abisiraeli gusa, n’uyu munsi Imana iracyiyerekana.
Nubwo nawe uyu munsi wumva andi majwi menshi aguca intege, ariko hari umunsi uzumva ijwi rya Yesu rigutabara.

Nubwo haba ibihe bikomeye Yesu ajya atwiyereka rwose, uko waba umeze kose n’aho waba ugeze hose. Abantu babasha kurebera inyuma bakibwira ko wowe uri mu bihe byiza uguwe neza ariko Imana yo imenya uko umuntu abayeho.

Irabizi uko ugowe, ariko ikakubwira ko nuguma mu mwanya wawe neza izakugarukaho.
Nubwo i Patimo hari ibigoye, ariko naho Yesu ariyo dusabwa kuba mu Mwuka gusa kugira ngo tuhamubone.

Nkuko mu isi hari aho ugera bigasaba ko ukwiye kuba uzwi kugira ngo wakirwe, uko niko no ku Mana dukwiye kubanza kwisuzuma mbere yo gutabaza.

Mbese ubundi turi bande bo kwakirwa nayo atari ugupfa kugenda gusa? Dusabwa kubanza kwitunganya kugira ngo tube tuboneye imbere y’Imana, atari ugushaka gutabarwa nayo gusa nyamara tutaboneye.

Umunsi w’Umwami Imana wo urahari ndetse n’i Patimo yahadusanga ariko nk’uko Yohana atigeze yivovota ariyo niko natwe tudakwiye kwivovotera aho turi kugeragerezwa.

Ibi byabaye ku batubanjirije byabereyeho kugira ngo bitwigishe. Bityo, tukiri mu makuba n’ibyago dukwiye kuba abanyamumaro no ku bandi, turasabwa kwiyubaka kugira ngo twubake n’abandi.

Yohana ari i Patimo, mu bigaragara ntiyakagombye kuba yaragize umumaro ukomeye gutya kuko ntiyari aziko Imana izamusura, ariko akiri mu makuba Yesu yaramwiyeretse aba uw’umumaro kuko Imana yari izi impamvu yo kuhaba kwe.

Twirinde kandi twitonde kuko mu makuba tunyuramo Imana iba ifite umugambi wayo kuri twe n’icyo ishaka kudukoresha.
Ku bigaragara inyuma bitewe n’ibihe turimo hari igihe tubona nta mumaro twagira ariko Yesu we si uko ameze, aba azi icyo azakora kandi gutabarwa kwacu aba agufite mu maboko ye kuko we ntazabura kutwiyereka mu bihe byose ducamo.

I Patimo naho Yesu yahiyeretse Yohana kandi amuhindura uw’umumaro natwe akomeze atwiyereke mu miryango, mu kazi, aho tubona nta byiringiro, mu nzu z’imbohe, ahagaragara nko mu miraba aho hose afite uko yahatwiyerekera.

Twe dusabwa kuba mu mwuka naho umunsi w’Umwami wo urahari kandi azatwiyereka.

Mwese mbifurije ko Yesu yongera kubiyereka!