Birababaje kubona umuntu aburira ubugingo hafi y’umusaraba nka cya gisambo

Igihe Yesu yari ku musaraba yabambanywe n’ibisambo bibiri byari bitegereje urupfu. Abantu benshi batukaga Yesu, bamwe bavuga ko niba koko ari Umwami akwiye kwikura ku musaraba, bamwe bakamukubita, abandi bakamushinyagurira ariko byose yabyemeye kugira ngo acungure umwana w’umuntu.

Ibi bisambo byari bibambwe ku musaraba byari byarabaye ruharwa bitegereje gupfa gusa. Muri ibi bisambo bibiri harimo kimwe kifatanyije n’abatukaga Yesu nacyo gitangira kumushinyagurira ngo niba ari umwana w’Imana yikize, ikindi kimwisabira kukibuka.

Hari ikintu gitangaje ni ukubona umuntu arimbukira hafi y’agakiza, hafi y’umusaraba, Yesu yari hariya ariko iki gisambo kikananirwa gukoresha amahirwe yo gukira. Ikindi cyayakoresheje neza nticyarindiriye izindi nyigisho cyangwa indi mihango y’idini.

Mu bintu byerekana ko Yesu yari Imana ni uko yahise afata icyemezo akacyemerere ubwenegihugu bw’ijuru atabanje kujya muri byinshi, yarakibwiye ati ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri Paradizo.

‘’,……………Mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe,…..Aramusubiza ati ‘’ Ndakubwiza ukuri ko uyu munsi turi bubane muri Paradizo.’’ Luka 23:42-43

Kimwe muri ibi bisambo cyapfushije amahirwe yo kubana na Yesu ku musaraba kandi ari we bugingo kikarimbuka, ikindi gisambo kemeye guca bugufi ari cyo cyavuze ariya magambo yanditse haruguru, Yesu akakemerera kubana muri Paradizo.

Birababaje kubona umuntu aburira ubugingo aho yagombaga kububurira, mu itorero, muri korari, abana n’abantu bakijijwe ariko akananirwa gukoresha aya mahirwe akabura ubugingo.

Mu by’ukuri kiriya gisambo nta kindi cyari gitegereje, si ukuva ku musaraba ngo cyongere kibeho kuko abantu bagiye kugishyira ku musaraba bashaka ko gipfa kuko bari bakirambiwe, ariko ndakwibutsa ko ibyo wakora byose nubwo watekereza ko abantu babirambiwe ndetse babona ukwiye kubambwa ngo ubipfiremo, Yesu aracyabona wakira wemeye gukoresha ayo mahirwe.

Reka kwanduranya kandi nubundi ubambye ngo ufatanye n’abatuka Imana ahubwo emerera Kristo aguhe ubungo, wikwemera gupfira mu byaha, Yesu arashaka kugukiza ngo muzabane mu bwami.
Nkwifurije gukoresha ayo mahirwe mu izina rya Yesu. Amen.