Bibiliya iratubwira ngo Mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z’Imana,

Umuhanuzi w’Imana Hagayi ijambo ry’Imana ryamuje, Imana iravuga iti Ubu bwoko buravuga buti igihe cyo kongera kubaka inzu y’Uwiteka ntikiragera Imana iri kukubaza iti ese birakwiriye ko uba munzu yawe wahinduye ikitabashwa inzu y’Imana ikaba umusaka, cg itongo, Aha suko Imana yari inaniwe gusenya izo nzu bubatse, ahubwo itwarana ubugwaneza sema amen

Inzu ivuga hano y’umusaka cg ikitabashwa niyihe, muburyo bw’Umwuka ntago izi nzu tubona ahubwo wowe imbere hameze gute? Hari ibyo wubatse bikujyana kure y’Imana ndetse binakubuza gusenga rimwe na rimwe, wumva aribyo ukunze cyane, hakaba n’ibindi byaguhuzaga n’Imana waretse ntugikunda ijambo ry’Imana no gusenga iyo ubigambiriye bishirira mubitekerezo, Imana itubabarire.

Uwiteka aravuga ngo mwibuke ibyo mukora (twibuke), mwabibye byinshi musarura bike, murarya nimuhaga, murambara ntimushira IMBEHO, muranywa ariko ntimushira inyota, ngo nukoreye ibihembo abibika muruho rutobotse ese biterwa niki? Nuko tutitaye kuri iyi nzu y’Imana ( Mbese ntimuziko imibiri yanyu ari insengero z’Imana)

(Hagayi 1:7) Uwiteka aravuga ngo mwibuke ibyo mukora muzamuke mujye gushaka ibiti maze mwubake urusengero Rw’Imana, ati nzanezerwa na rwo, kandi nzahimbazwa niko Uwiteka Nyiringabo avuga vuga ngo amen

Ugitangira gukizwa hari umuriro w’Imana wakaga muri wowe ukakwibutsa gukiranuka, ukakwibutsa gukora neza ibintu byose, Imana iravuze ngo ibuka ibyo wakoraga cya gihe (mu mutima wawe vuga ndabyibuka)

Ati nimuzamuke iteka icyo nkundira Imana ibyayo nta kumanuka bibamo, nukuzamuka, uyu mwanya Imana ishaka ko tuzamuka muburyo bw’Umwuka ndetse tukazamura n’abandi ( mu mutima wawe mvugira ngo ndabishaka)

Nimuzamuke mujye gushaka ibiti byo kubaka, mu buryo bw’Umwuka ibi biti hari icyo bisobanura kuri twe akanya kanya kuko iri jambo ntiri kutubwira kujya kubaka inzu, yo hanze ahubwo ninzu y’imbere mu Mwuka, ibiti nibyo byagombaga gukoreshwa gusana urusengero, natwe hari igisana umuntu w’imbere ntakindi n’ijambo ry’Imana halleluya.

Iryo Jambo niryo dukeneye Kugirango twireberemo aka kanya dutangire kubaka, Umuntu w’imbere Bibiliya ivuga ukuri ngo kwitoza k’umubiri kugira umumaro mukeya ari kwitoza ko muburyo bw’Umwuka kugira umumaro mwinshii dukeneye kwitoze muburyo bw’Umwuka

Bibiliya muri Hagayi 1:9 hakomeza havuga amagambo akomeye cyane ngo abantu biringira kubona byinshi ariko dore byabaye bikeya byatewe niki!? Niko Uwiteka waturemye abaza ngo byatewe nuko inzu y’Imana ( wa muntu w’imbere) ugira ubusabane bukomeye n’Imana yasenyutse yabaye. Itongo ntitwamenya kumusana ( mu mutima wawe mvugira ngo Mana mpindura)
Bibiliya itubwira neza ngo abantu bihutiye kwiyubakira ayabo mazu nayahe rero, ahari kujya Mwuka Wera hagiye Umwuka wubwibone, ahari kujya ubwenge bw’Imana hagiye ubwenge bwisi bwonona,
Ahari kujya umutima ukunda hagiye inzika,amoko, ubusambanyi, ubujura, gucana inyuma, Amashyari kamere zacu zimuye Imana, twese duti Mana utubabarire

Ibyo nibyo byatubujije kubona ya migisha Pawulo yandikira Abefeso yavuze ibonekera muri Kristo kuko aho yari gutura twahatuje ibindi Imana itubabarire urakora, murugo urahaba ariko kuko utarikumwe n’Imana ntibigenda neza, Uyu mwanya niwumva ijwi ry’Imana niwintangire umutima wawe mwenedata wihane

Kuko Imana ishaka gukangura umutima wawe, Imana iri kumwe nawe ese nawe ushaka ko uyu munsi hari igihinduka ku buzima bwawe, Imana ishaka kukubera ikimenyetso cyuko ariyo yagutoranyije, ni Imana itavugira mu matamatama, ni Imana isohoza ijambo ryayo Kugirango Ihimbazwe

Yavuze muri Hagayi iti nimwubaka urusengero nzanezerwa na rwo, kandi nzahimbazwa niba urimo kubaka neza Imana igiye kukwishimira kandi niba yakwishimiye ibibazo byose ufite uzabitambuka neza, ibikugoye byose uzabisohokamo ukomeye halleluya

Ngo kandi nzahimbazwa halleluya niko Uwiteka Nyiringabo avuga, (Hagayi 1:8) numara kubaka neza hari impinduka ziza kuri wowe ndetse zigere no kuba kubona bahimbaze Imana, imigisha ize imanuka nkimvura, uzasaba uhabwe halleluya

Bibiliya iravuga ngo nuko rero Bakundwa mugire ingeso nziza hagati y’abapagani nubwo babasebya nk’abakora nabi ariko mugihe cyo kugendererwamo bazahimbaze Imana, Dufite Imana yumva igakora, ikareba aho utabona, ikaturinda ibyo tutashobora kurwanya,None reka nsoze nkubwire ngo iki cyumweru tuzagira inyigisho zo kubaka Umuntu w’imbere niho Imana izatwishimira,murakoze cyane Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane.

Ruhogo Manzi Iréné