Benedata Imana niyo kubahwa n’amahanga yose!

Umwana yubaha se n’umugaragu akubaha shebuja, none niba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se igitinyiro cyanjye kiri he mwa batambyi mwe, basuzuguza izina ryanjye? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. (Malaki 1:6)

Aya magambo yanditse haruguru ashimangira icyubahiro n’igitinyiro by’Imana, aho Imana ibibaza kuko abantu batayubashye kandi byari bikwiye, kuko icyubahiro cyayo nta wundi bazagisangira.

Dukwiye kwegera Imana dutekereza ko nubwo igira imbabazi nyinshi ariko kandi tukanazirikana ko ari Imana y’igitinyiro cyinshi ikwiye kubahwa muri byose. Umuntu yamenyera mugenzi we, ababyeyi, inshuti ndetse n’abandi ariko bene data nshuti dufatanije urugendo rugana mu ijuru twongere dukorere Imana dutinya kuko ifite igitinyiro cyinshi. Iyo urebye ukuntu abatubanjirije muri Bibiliya bajyaga imbere y’Imana yaba Moise, Yeremiya, Abraham, Petero, Paulo ndetse n’abandi mu magambo bagiye bakoresha ubona bagaragaza ko Imana ari ntagereranywa, ikomeye, iteye ubwoba mbega ariyo gutinywa no kubahwa n’abantu bose.

Hari igihe usanga umuntu asa nuwabanye n’Imana akagera igihe akayihindura nka mugenzi we k’uburyo ashobora gukora n’ibyaha ukagira ngo ntibibona, yanamureka akabikorana umurimo wayo yabimarana igihe kinini akagira ngo Imana irabyemera ariko ndagira ngo usome ubu butumwa wongere utekereze k’ukuntu Imana ikwiye guhabwa icyubahiro n’abantu bose. Umuntu wiyubashye mwisi iyo umuvugisha uritwararika, ukamuha agaciro kuko uziko agufiteho ububasha ariko mwene data Imana irenze abantu bose kuko niyo yabaremye bariho k’ubwayo. Kubwibyo dukwiye gukorera Imana dutinya kandi duhinda imishyitsa.

Ijambo ry’Imana rigira riti’’ Kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya(Imigani1:7) ubu butumwa nabwo bushimangira umumaro wo kubaha Imana, ukurikije ukuntu Imana yasabaga imyiteguro kugira ngo Abisirayeli babonane nayo ( Kuva 19) usanga ahantu hose twakagombye kwitwararika kugira ngo Imana ikomeze yubahwe mu mitima yacu, umushyikirano Imana yagombaga kubonana mo n’abantu byabasabaga ko babyitegura mbega nk’abiteguye uruzinduko rw’umuyobozi udasanzwe k’uburyo abantu bose bagaragara nta mugayo, niba tugomba kuzirikana ko Imana idahinduka ni iyo kubahwa iteka. Umwanditsi wandikiye abaheburayo yaravuze ngo’’Twegere dufite imitima y’ukuri twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n’imibiri yacu yuhagiwe amazi meza’’(Abaheburayo10:22)

Uhereye mu isezerano rya kera ukageza mu isezerano rishya ndetse n’uyu munsi turimo hari uburyo abantu dukwiye kwegera Imana dutinya. Aha ntibishatse kuvuga ko umutima ukwiye kutuvamo ariko biradukangurira kongera kuzirikana Imana dukorera ko ariyo kubahwa, ari iyo gutinywa no guhindira umushyitsi imbere yayo, ibi bizadutera guhora dushakisha mu maso hayo ariko dufite imitima itaducira urubanza kugira ngo tutayibabaza.

Ndashaka kubibutsa ko iyo umuntu abanye n’icyaha igihe kinini mu nzu yayo ntibivuze ko yamuretse cyangwa ibyemera cyangwa yababariwe ataracyihana, mwibuke ngo’’ Ibyo urabikora nkakwihorera ukibwira ko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y’amaso yawe byose uko bingana’’(Zaburi 50:21) kandi nta gihishwe kitajya ku mugaragaro, Imana idufashe kuyikorera dutinya kandi iduhe gutunga imitima iboneye , Amen