Batemberejwe i kuzimu– 7 bo mu rubyiruko rwa Colombiya (igice cya 7)

Turenze uwo muryango, nabonye urukuta runini cyane. Hari hari ibihumbi by’abantu bamanitswe ku bintu bimeze nk’imisumari, naho ibiganza byabo biboheye kuri urwo rukuta. Twabashaga nanone kubona abantu ibihumbi byinshi by’abantu bahagaze bari hagati mu muriro. Twaregereye duhagarara hafi y’ibirimi by’uwo muriro Noneho mbasha kubona umuntu umwe hagati mu muriro. Ubwo yavugaga nabashije kumenya ko yari umugabo.

Uwo mugabo yari yambaye ikanzu iteye ubwoba wagira ngo ni nka zimwe abapadiri bambara, yari yaracikaguritse, ari ibirere. Uwo muntu Yagaraga nk’ uwahiye akangizwa n’umuriro. Amaso ye yari yarasohotse i mutwe noneho umubiri we ukajya ushonga ukagwa hasi. Wamaraga kugwa, hakaza undi bikongera gutyo gutyo. Uwo mugabo abonye Yesu avuga ati : « Mwami, mbabarira, mbabarira ndakwinginze, ndeka nsohoke hano akanya gato gusa ! Umunota umwe gusa. »

Mu gatuza ke hari hari icyapa cyanditseho aya magambo ngo : « Ndi hano kubera ubujura. » Umwami yaregereye abaza wa muntu ati : « Witwa nde ? » uwo mugabo arasubiza ati : « Andre niryo zina ryanjye Mwami. ». Uwo mugabo atangira kumutekerereza amakuru ye. Yavuze ko yari afite umurimo ku rusengero wo kwegeranya icyacumi ndetse no kumenya iby’itangwa ry’ amafaranga yagenewe abakene mu rusengero rwabo rw’aba katolique. Noneho akajya yiba ayo mafaranga.

N’amaso yuzuye imbabazi, umwami yaramubajije ati : « Andereya, wigeze wumva inkuru nziza y’ijambo ry’Imana ? » Andereya yaramusubije ati : « Yego Mwami, hari umugore umwe waje hafi y’ urusengero iwacu arigisha ariko sinashatse kumwumva. Sinashakaga kwizera ibyo yavugaga, ariko ndi hano ndabyemera ko ariby’ukuri. Ndagusabye Mwami nsohora hano nubwo kaba akanya gato gusa.

Mu gihe yabaga ari kuvuga, inyo zabaga ziri kujagata mu maso, mu matwi, zikongera zikinjirira. Yaraborogaga cyane kandi ntatuze gusaba imbabazi umwami ngo amuvane aho hantu. Ikindi gikomeye kurushaho na none n’abadayimoni batatuzaga kumuhabura bamubabarisha amacumu bamujombaguraga umubiri wose.

BIRAKOMEZA…