Batemberejwe i kuzimu– 7 bo mu rubyiruko rwa Colombiya (igice cya 6)

Twakomeje urugendo rwacu, twegera ikindi kirimi cy’umuriro noneho mbwira Umwami nti « Mwami ndakwinginze nta bindi nshaka kureba ndagusabye ungirire imbabazi ! ngirira imbabazi ! sinshaka kubireba.» Noneho mfunga amaso ariko yaba afunze cyangwa afunguye nakomezaga kureba. Uko cya kirimi cyumuriro cyagendaga kigabanuka nabashije kubonamo umugore.

Yari yuzuyeho ibyondo kandi ibyondo byuzuyemo inyo. Ku mutwe yari asigaranye agasatsi gake, kandi umubiri we wari warakomantaye kubera icyo cyondo cyuzuyemo inyo. Uwo mugore yari yrariwe n’izo nyo zari zimwuzuyeho. Yaratakaga cyane ati : "Mwami, mbabarira, ngirira impuhwe ! Mwami ngirira impuhwe, ndeba, ndi kubabara, nkura muri izi nyo, nkura muri uyu mubabaro kuko mbabazwa cyane .» Umwami Yesu yamurebanaga agahinda kenshi. Igihe twakoraga mu biganza bye, twabashaga kwumva agahinda n’umubabaro byabaga biri mu mutima we ku bw’iyo myukaizahira gehinomu iteka ryose.

Uwo mugore nta maso nta minwa yari afite ariko yabashaga kureba no kwumva. Umubabaro wari mwinshi. Yari afite icupa ririmo « acide »mu ntoki ze, ariko we yari azi ko ari « parfum » afite. Nabashije kumenya ko arii acide kandi ko yatwikaga umubiri we mu gihe cyose yayisigaga. Nubwo byari bimeze gutyo yakomezaga kuyitera akajya avuga ngo ni parfum ari kwitera kandi ngo ihenze cyane.Yari azi kndi ko yambaye umukufi mwiza cyane ariko jye nkabona ari inzoka yamwizingurije mw’ijosi. Yari azi ko yambaye « bracelets » zihenze cyane ariko mu byukuri zari inyo hubwo zipima nka cm 30 z’uburebure kandi zikajya zimutobora zimurya zinjira mu magufa .

Yavugaga ko iyo mitako yambaye « Bijoux » ari cyo kintu cyonyine agira ariko jye nabonaga za sikoropiyo n’inyo aribyo byuzuye umuburi we. Nawe yari afite icyapa mu gatuza imyuka yose ifite i kuzimu. Hari handitse ngo :Ndi hano kubwo kwiba » Uwo mugore nta kibazo yariafite kubw’ibyaha bye. Umwami yaramubajije ati : Magadalena, kuki uri hano ? Arasubiza ati : ‘ « Jye nta kibazo nabonaga mu kwiba abandi. Ikintu nahaga agaciro cyane byari za « bijoux » kandi nkabona na za « parfum » zihenze. Sinarebaga ngo ndiba nde, kuko nari umuhanga cyane.
Ndongera mbaza Umwami nti : Mwami ! uriya nawe yari akuzi ?

Umwami aransubiza ati : Yego uriya yari anzi. Magadalena areba hirya no hino aravuga ati : Wa mugore yajyaga akumbwira ari he ? ari he ? Maze imyaka 15 mu muriro » Abantu bose bari mu muriro baba bibuka byose. Umwami yramusubije ati : « Oya, Oya Magadalena, nta wuri hano, uriya mugore wakubwiraga ibyanjye ari kumwe nanjye mw’ijuru. Yumvise ibyo yiyahurira ubwe mu muriro wamutwitse kurushaho

Mu gihe twari dukomeje urugendo rwacu n’Umwami Yesu, nabonye umunara muremure wuzuyeho inyo. Wari uzengurutswe nicyuma kinyerera kandi gitwika. Icyapa kinini cyamurikaga ku buryo ahantu hose cyagaragaraga, cyari giteye kuri uwo munara. Kuri icyo cyapa twabashaga gusoma ngo : « Ikaze ku babeshyi n’abakwirakwiza inkuru z’ibinyoma ». Aho ubunyerere bwarangiriraga, hari hari ikidendezi cyaseruye. Cyasaga n’amazuku yagurumanye.

Noneho mbona umugabo wari wambaye ubusa buri buri amanuka hahantu hanyerera. Uko abantu bamanukaga niko uruhu rwabo rwivanagaho rugafata muri bwa bunyereri. Noneho barangiza ubwo bunyereri bakagwa muri cya kidendezi cy’amazuku cyaseruye, noneho ururimi rugakururuka rwarangiza rugaturika nka bombe noneho inyo zikaboneka mu mwanya wa rwa rurimi. Ubwo ryari itangiriro ry’imibabaro.

Icyo nababwira kimwe n’uko ijuru n’ikuzimu ari ahantu hariho nkuko tubona isi turebesha aya maso. Aha dukwiye guhitamo icyerekezo dukomerezamo icyo ari cyo : Kubana na Kristo iteka ryose cyangwa kujya i kuzimu kuzahirayo. Umwami yaratubwiye ati : « Umuntu wese utejejwe ntabasha kureba mu maso hanjye, umuntu wese utejejwe ntazabasha kureba mu maso hanjye. » Abaheburayo 12:14

Birakomeza….