Batemberejwe i kuzimu– 7 bo mu rubyiruko rwa Colombiya (igice cya 5)

Noneho mbona ameza abajwe mu giti ariko atakongowe n’umuriro. Kuri yo hari hateretse ibimeze nk’amacupa y’inzoga. Yagaragaraga nk’abasha kumara inyota, ariko yari yuzuye umuriro. Nkomeje kureba, mbona umuntu w’umugabo umubiri we wose wari warangiritse yari asigaranye imyenda yuzuye ibyondo kandi yahiye. Nta maso, nta munwa nta n’umusatsi yari agifite byari byarakongowe n’umuriro. Yabashaga kundeba nubwo nta maso yari agifite.

Ndabibutsa ko ari umwuka w’umuntu ushobora gutekereza, gushyira mu gaciro ndetse no kubona ariko si umubiri nkuyu twambaye. Uwo mugabo aramburira ukuboko kwe kunanutse Umwami Yesu atangira kurira ati : " Mwami mbabarira, mbabarira ! ndababara cyane ! ndashya ! ndakwinginze ngirira impuhwe unsohore hano hantu. Wa muntu ahindukirira ya meza agenda ayagana agera ahateretse ya macupa.
Yafashe icupa rimwe mu gihe agiye gusomaho, havamo umuriro n’umwotsi. Yegejeyo umutwe atangira kuboroga kuruta uko nigeze kwumva. Yaboroganye umubabaro mwinshi, noneho atangira kunywa ibyari biri mw’icupa. Mw’icupa hari harimo « acide » noneho umuhogo wose wangizwa n’iyo acide.

Twabashaga kubona uko ya acide imanuka mu gifu cye n’uko icyangiza. Umubare wa 666 wari uri mu ruhanga rwe. Mu gatuza, hari hari icyapa gikoze mu cyuma kitangizwaga n’inyo cyangwa ubushyuhe bw’ umuriro Hari inyuguti zari zanditse kuri icyo cyapa ariko ntitwasobanukirwaga icyo zishatse kuvuga. Umwami mu mbabazi ze nyinshi yradusobanuriye : « Ndi hano kuko ndi umusinzi » 1 abakorinto 6:10. Nabajije umwami nti Oh Mwami mbwira, none se uriya mugabo yari akuzi ? yari yaramenye agakiza ? Umwami yansubije ababaye cyane ati : « Yego Lupe, yari anzi, yari yaranyemeye nk’umukiza we, ariko ntiyankoreraga.»

Birakomeza…