Batemberejwe i kuzimu– 7 bo mu rubyiruko rwa Colombiya (igice cya 3)

Nyuma twageze mu kindi cyiciro kibi cyane kurusha ibindi byo muri uwo muriro. Ahari imibabaro y’indegakamere, muri « centre y’i kuzimu. » Aho imibabaro irushijeho gukara cyane uko umuntu atabasha kuvuga. Abantu bonyine bababarizwa aho hantu ni abantu bigeze kumenya Yesu ndetse n’ijambo ry’Imana. Abo kera bari aba Pasitori, abavugabutumwa, aba misiyoneri ndetse n’abandi bantu bose bigeze kwakira Yesu mu bugingo bakamenya ukuri ariko n’ibibi ntibabireke. Hari harimo n’abizeye nyuma baragwa. Imibabaro yabo yari ikubye kuba mibi inshuro 1000 kurusha indi yose twabonye aho hantu (Abaheburayo 10:26-27).

Abo bantu bari bari aho nubwo bari abigisha b’ibyanditswe byera, biyiriza ubusa, baririmba bazamura amaboko bahimbaza mu nsengero zitandukanye, ntabwo beraga imbuto nziza mu mihanda no mu ngo zabo. Bari abasambanyi, ababeshyi n’abajura. Ntabwo dushobora kubeshya Imana. Byari ibihumbi by’imyuka yamenye ijambo ry’Imana ariko ubuzima bwabo ntibube ubwera imbere y’ukwera kw’Imana.

"Ntibishoboka ko mwakina n’Imana kandi ntibishoboka gukina n’umuriro w’ikuzimu ! » "Niko Umwami yatubwiye, arongera aratubwira ati : « Bana banjye, imibabaro yose iri kw’isi, irundanirijwe ahantu hamwe ntacyo ivuze ugereranije n’umubabaro umuntu agira ari muri uyu muriro. »

Noneho umwami aratwihanangiriza ati mushobora gukina n’umuriro wo kw’isi ariko ntimugakinishe uyu muriro mureba aha. Dukomeza kugenda ahantu hatandukanye Umwami akomeza kutwereka abantu batandukanye. Twabashije kubona ko ugereranije umuntu ashobora kubona ibihano bibi cyane 6.

Hari imyuka yahanwaga n’aba dayimoni babaha ibihano by’ubwoko bwose. Igihano kimwe mu byo batanga n’umutima nama wababwiraga uti : Uribuka bakwigisha ijambo ry’Imana, uribuka ubwo wumvaga ijambo ry’Imana n’inyigisho ku muriro w’i kuzimu ? warabisuzuguraga ! » Imitima nama yarabaciraga urubanza, inyo zikajya zibatobora zinjira zisohoka, umuriro udatuza ubatwika kurusha uburyo tuzi umuriro ushobora gutwika umuntu hano kw’isi.

Birakomeza….

Niba utarasomye igihe cya 1 kanda hano ugisome: http://www.agakiza.org/spip.php?art...

Igice cya 2
http://www.agakiza.org/spip.php?article3224

Ushaka ubuhamya budasobanuye wabubona kuri : http://spiritlessons.com/Documents/7_Jovenes/French_Revelations_sur_lEnfer_7_Columbian_Youths_Hell.pdf