Batemberejwe i kuzimu– 7 bo mu rubyiruko rwa Colombiya (igice cya 1)

Twese hamwe, nk’itsinda, aba jeunes 7 twajyanjywe na Yesu kristo gutembera i Kuzimu.

Bibiriya, ijambo ry’Imana isobanura neza iby’ijuru n’iby’umuriro w’iteka.(Luka 16:19-26). Umwami atubwira ahantu habiri:Mw’ijuru n’I kuzimu, urubanza n’agakiza. Nta handi hantu hagati na hagati hahari. Purgatori ntibaho..

Ku itariki ya 11/04/ 1995

Turi urubyiruko turi 7 Imana yagiriye ubuntu iduha umutwaro wo gusangira iyerekwa n’abandi kw’isi. Byose byatangiye igihe cya sa yine z’igitondo. Mu kanya tubona umucyo mwinshi urabagiranira mw’idirishya nyuma wuzura inzu yose. Muri ubwo bwiza, twabashije kubonamo abamalayika benshi cyane bambaye imyenda y’umweru. Hagati y’abo bamalayika twabonyemo ikintu gitangaje. Ishusho y’umuntu. iyo shusho yari iyumuntu udasanzwe, umugabo wari wambaye ikanzu ndende ifite umwitero w’umweru. Twabonye akenyeje umushumi w’izahabu wanyuraga mu gituza wanditseho ngo :

« Umwami w’abami ». Tukimara kubona uwo mugabo, buri wese muri twe yahise yikubita imbere ye arapfukama noneho twumva ijwi rye ryiza ritubwira ngo : « Bana banjye bato, ntimutinye ndi Yesu w’i Nazareti nabasuye kugira ngo mbereke ibihishwe kugira ngo muzabibwire abantu bo mu mijyi itandukanye, ibihugu ndetse n’amatorero y’ahantu hose. Aho nzababwira kujya muzajyayo, aho ntazemera ko mujya ntimuzajyayo.

Noneho igitare kiboneka hagati mu cyumba twari turimo noneho Umwami yari ari kumwe natwe atwicaza kuri cya gitare. Icyo gitare cyari hejuru ya « pavement » nka cm20 uvuye hasi. Noneho icyobo kinini gicika aho hagati muri icyo cyumba. Wari umwobo munini w’umukara uteye ubwoba. Ako kanya twakuwe kuri cya gitare twari twicayeho tugwa muri cya cyobo tunyuze muri “pavement” y’icyo cyumba. Byose byari umukara tubona ko turi kujyanwa hagati mu nda y’isi. Twagize ubwoba bwinshi cyane kugeza ubwo tubwira umwami tuti :

" Mwami ntabwo dushaka kujya aho hantu, ntutujyaneyo Mwami. Tuvanemo Mwami ! » N’inseko nziza cyane n’ijwi ryuzuye imbabazi yadusubije ati : « ubu bumenyi ni ngombwa, murebe kugira ngo muzabibwire abandi. » Twari turi mu mwobo ujya kumera nk’ihembe, noneho dutangira kubona ibintu bimeze nk’ibicucu, abadayimoni, n’ibindi bimeze nk’amashusho ava hamwe yimukira ahandi. Dukomeza kumanuka cyane hasi kure.

Birakomeza….

Ushaka ubuhamya budasobanuye wabubona kuri : http://spiritlessons.com/Documents/7_Jovenes/French_Revelations_sur_lEnfer_7_Columbian_Youths_Hell.pdf

EV. Kiyange Adda Darlene. (Yabishyize mu Kinyarwanda)