Barahirwa abarenganyirizwa gukiranuka kuko babikiwe ubwami

Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Matayo 5:10

Benedata dushimira Imana iteka kubw’impano y’agakiza yaduhaye. Ntibyari byoroshye cya gitondo ubwo Pilato yavugaga ngo ese mbarekurire Baraba cyangwa Yesu? Maze natekereje ko iyo badahitamo Baraba nari kuba ngowe, wenda Yesu yaramwitegereje aribwira ati ‘’igendere nawe uri mubo ngiye gupfira.’’ Umuririmbyi yaravuze ngo iyo ataba amaraso ya Yesu, Gehinomu yari kuba iyanjye.

Ndababwiza ukuri ko iyo Yesu adapfa twese twari dufite itike ya Gehinomu, ariko hashimwe Yesu wemeye gupfa urw’agashinyaguro ngo jye nawe atuvunjire, tuzabone ubugingo buhoraho.

Amaze gupfa no kuzuka yagiye mu ijuru ariko mbere gato ubwo yari ku musozi abonye abantu baje bamusanga, baje kumva ijambo ry’Imana aterura amagambo atangira kubabwira abahiriwe abo ari bo. Muri bo ijambo twasomye yarababwiye ngo ‘’ Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, Kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo.’’ Mu by’ukuri iri jambo rirakomeye cyane kuko kurenganyirizwa gukiranuka abantu benshi ntibabikozwa.

Umwe ati ‘’aho kubura akazi ruswa ndayitanga, undi ati ‘’ aho kubura akazi ndemera ndyamane na Bosi ariko nkabone.’’

Turebeye kubatubanjirije Abaheburayo 11:37-38 hatwereka ko batatinye kujugunuirwa intare, batekwa mu mavuta, baterwa amabuye, bangwa n’imiryango yabo, barafungwa. Umwanditsi yaravuze ngo n’isi ntiyari ikwiye ko bayituramo.

Imana idufashe twemere kurenganyirizwa gukiranuka niba dushaka ubwami bw’Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo umusaraba niwo bendera ryacu twe abakijijwe, twemeye n’isoni zawo kuko niwo utuneshereza. Twikorere umusaraba dukurikire Yesu. Matayo 11:30 ‘’ KKuko kunkorera bitaruhije, n’umutwaro wanjye utaremereye.

Yesu tumwigireho kandi tumukunde, tumunezeze uko tubayeho kandi Imana izadufasha rwose.

Dukwiye gusaba Imana Data ishoborabyose kutubashisha kuyibera uko ishaka, tukazasohora iwacu mu ijuru amahoro, mu izina rya Yesu, Amen.