Bamuteye amabuye abasabira Imana imbabazi Ev Adda

Ibyakozwe n’intumwa 7:60. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati Mwami ntubabareho iki cyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira.

Uyu ni Stefano uvugwa muri Bibiriya. Yabaye intwari cyane ahamya Kristo mu gihe gikomeye. Abantu bari bacyibuka ibyabaye kuri Yesu w’i Nazareti. Cyari igihe byari bikomeye kuvuga Kristo.Intumwa zarashakishwaga cyane. Barabicaga, bakababoha bakabica nabi.

Stefano intwari ya Yesu, ashira ubwoba, arahagarara abibutsa guhera mw’itangiriro ukuntu bahoze bagomera Imana, arababwira ageza aho yababwiye ati na Yesu mwaramubambye, muramwica Imana iramuzura. Ngo bazabiranywa nuburakari bamuhekenyera amenyo. Ahera ubwo ajya mw’iyerekwa atangira kubona Yesu ati: mbonye ijuru rikingutse ati kandi mbonye Umwana w’umuntu ahagaze iburyo bw’Imana.

Iyo umuntu ahamya ukuri Imana iba mu ruhande rwe. Imana yaramushyigikiye kuko yarari mu kuri.
Nawe ntugatinye igihe cyose wumva umutima utagucira urubanza. Reba nawe kujya mw’iyerekwa imbere y’abaguhekenyera amenyo. Murumva ko harimo ibanga bene Data. Aho twasomye naho yagezeho asabira ba bantu imbabazi ubwo bari bari kumutera amabuye.

Ikibazo ni iki: mbese biroroshye gusabira umugisha umuntu uri kukugirira nabi? Ariko bari bafite icyitegererezo cya Yesu.

Natwe dufite icyo cyitegererezo: Yesu, Sitefano. Abantu benshi bafite ikibazo cy’ababanga, cyababagendaho, cy’ababaroga, cy’ababavuga nabi, cy’ababafungira imigisha, cy’abitambika, yooo!!

Bene Data dukore iki? Nimuze tumere nka Sitefano. Dusabe Imana iduhe irindi yerekwa, tubone Yesu aho kubona ibibi by’abantu. Gusa twirinde tutaba tuzira kuba ba kazitereyemo, ahubwo duhamye ukuri.
Erega Imana ntibwirwa ibyabantu, irabizi.

Mbese yarakubabaje? Mbese wumva utamubabarira? Mbese wumva utabyihanganira? Sitefano yabasabiye imbabazi bakiri kumutera amabuye. Dusabe Umwuka Wera w’imbabazi abe muri twe, nibadutera amabuye twihangane, kandi tubabarire mw’izina rya Yesu, amen.

Murakoze cyane.