Azitwa Imana ikomeye (igice cya 4) Pastor Desire

Azitwa Imana ikomeye (Igice cya 4)

Nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w’umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa Igitangaza, Umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese Uhoraho, Umwami w’amahoro. (Yesaya 9:5)

Iyo tuvuze gukomera kw’Imana tuba tuvuze ko nta yindi mana igeraranywa nayo mu isi no mu ijuru, yisangije icyubahiro, gukomera, ubutware, imbaraga. Izindi Mana zifite amaboko ntizikora, zifite amaso ntizireba , zifite umunwa ntizivuga, zifite amaguru ntizigenda, zifite amatwi ntizumva.

Mu mategeko Imana yahaye Mose yaramubwiye ngo “Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Kuva 20:3 iri tegeko niryo rya 1 muyo Imana yahaye Mose kuko yanga ibigirwamana mu maso yayo. Abantu bamwe bavutse umuco wo gusenga ibigirwana utakiriho cyane ubabajije ibigirwamana bashobora kutabimenya.

Ikigirwamana ni iki?: Ikintu cyose wumva ko kitariho nawe utabaho, ikintu cyose gifata umwanya munini mu buzima bwawe kiba ari ikigirwamana gishobora kuba ari umuntu, akazi, sport (umupira), imyenda, icyubahiro, umuryango. Biroroshe kumenya ko usenga ibigirwamana cyangwa ko usenga Imana. Mu masaha 24 Imana ifitemo iminota ingahe? ni ryari ufata akanya ko gusabana n’Imana? Abakristo benshi basigaranye amasaha 2 yo ku cyumweru nabwo bamwe bagaterana bari ku mbuga nkoranyambaga ( social media.)

Imana yaremanye umuntu inyota yo kuramya, iyo ugize umugisha wo kumenya Imana nyamana urayiramya , iyo utayizi uramya ikindi icyo ari cyo cyose ariko nta muntu abaho ataramya.

Ngufitiye inkuru nziza! Yesu ni Imana ikomeye hejuru y’izindi mana zose. Nufata akanya ko kumusenga azakubera Imana ikomeye: Aya makuru wayabaza, Abraham yamugendereye ashaje arabyara, wayabaza Hana abyara Samweli, Daniyeli mu ntare yaramubonye, ba Saduraka baramubonye mu muriro, Yohana ari i Patimo yaramubonye yikubita hasi nk’upfuye. Ni Imana ikomeye, muri iryo zina abadayimoni barahunga, ibibazo birakemuka iyo turyisunze. Kura ibyiringiro ahandi ubishyire muri Yesu azagutangaza ,azakora ibingana no gukomera kwe, amen.

Niba wifuza gusengerwa cyangwa kugisha inama waduhamagara kuri +250788422984 dusengera ibyifuzo by’abantu k’ubuntu. Sangiza ubu butumwa inshuti zawe.
Agakiza family tubifurije Umwaka Mushya muhire wa 2017
Pastor [email protected]