Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo

“Ntutinye ibyo ugiye kuzababazwa. Dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.” Ibyahishuwe 2:10

“Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Unesha ntacyo azatwarwa n’urupfu rwa kabiri” Ibyahishuwe 2:11

Aya magambo tuyasanga mu butumwa Yohana yahawe na Yesu ubwo yari mu Kirwa Patimo aho yari yaraciriwe ahorwa Ijambo ry’Imana no guhamya kwa Yesu (Ibyahishuwe 1:9)

Yohana yabwiwe na Yesu kwandikira amatorero arindwi. Aya magambo twatangiriyeho yayandikiye Itorero rya SIMURUNA. Umujyi wa SIMURUNA wari wubatswe ku nkombe z’I Burengerazuba bwa Aziya ntoya (Asie Mineure). Biragaraga ko Yesu yaritumyeho muri uru rwandiko abona neza ko riri mu bihe bikomeye ariko ararihumuriza ati “nzi amakuba yawe n’ubukene bwawe” Ibyahishuwe 2:9.

Ku basoma ibitabo by’amateka bazi ko iki gihe muri ako gace umwami w’abami Kayizari yari yarubakishije ingoro yari yarabaye ihuriro ry’abasengaga umwami w’abami bakamwosereza imibavu bavuga ngo “Kayizari ni we mwami.” Itorero rya Simuruna ryo ryari ryarizeye Yesu rikomeza guhamya ko Yesu Kristo ariwe Mwami w’Abami nk’uko Pawulo yabibwiye abaroma (Abaroma 10:9).

Birumvikana ko Kayizari n’abayoboke be batari kubura gushyira abakristo mu kaga no mu makuba. Ariko Imana ishimwe ko imenya amakuba y’Itorero ryayo ndetse n’ubukene bwaryo. Hari ubwo umuntu w’Imana agotwa n’ubwihebe abutewe n’ibyo abona: intambara, gutotezwa, ubukene, inzara, bene se gito…. Ariko hari umuririmbyi nakunze wavuze ngo “Ibyo bikwihebesha bigatuma ujya kure y’Imana nta kiruta kubambwa ku musaraba, ubwo yihanganiye imibabaro, akanesha urupfu ku musaraba, agahabwa gutwara Ijuru n’Isi uhangayitse ute? Ikigutera ubwoba ni ikihe ko ibikomeye azabyoroshya?” Imana igufashe na we ubashe kumva icyo Yesu akubwira ati: “ Nzi amakuba yawe n’ubukene bwawe”.

Iri Torero kandi ryatukwaga n’abiyita abayuda nyamara atari bo ahubwa ari ab’isinagogi ya satani.(Ibyahishuwe 2:9). Imana itwigishe burya hariho abayuda nyakuri n’ababyitirira nyamara ari ab’isinagogi ya Satani! Pawulo na we yabwiye Abaroma itandukaniro ry’aba bombi: “Kuko ugaragara ko ari Umuyuda atari we Muyuda nyakuri, kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri, atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo Umuyuda wo mu mutima ni we Muyuda, kandi gukebwa ko mu mutima n’Umwuka kutari uk’umubiri, ni ko gukebwa nyakuri. Umeze atyo ntashimwa n’abantu, ahubwo ashimwa n’Imana” Abaroma 2:28-29.

Ibyabo byiguca intege cyangwa ngo bigukerereze mu rugendo kuko burya si Abayuda nyakuri. Burya ntibigeze bamenya umurimo w’Umwuka wera ukorera mu mitima yacu, ahubwo bubahirije imihango y’idini gusa. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ni ab’isinagogi ya Satani. Dore ndetse ntibazabura no kugucira ibico, kukubeshyera no kukugambanira ngo ujye mukaga. Ujye uzirikana ko bakorera kunezeza shebuja Satani. Ariko ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, kuko bagiye no gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y’imbohe kugira ngo mugeragezwe (Ibyahishuwe 2:10). Nubwo Yesu abizi ko Satani ahagurukiye kubabaza no kugerageza Itorero ariko araryibutsa ko nta mpamvu yo kugamburura ko rigomba gukiranuka kugeza ku gupfa. “Ariko ujye ukiranuka ugeze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo.”

Ubwo nawe uri Umukristo nyakuri, bizirikane. N’ubwo Satani ahagurukanye n’ingabo ze n’ab’isinagogi kutugerageza, nimureke twikomeze kuri Kristo, kugira ngo tuzaragwe ikamba ritangirika “ikamba ry’Ubugingo” ritari nk’ayo mu isi yangirika cyangwa rimwe na rimwe abantu bakayambikwa none ejo bakayamburwa. Imana itwigishe. Twongere kubaza imitima yacu tuti ese turarushanyirizwa kwambara irihe kamba? Nonese turarushanwa dute? Dore amabwiriza y’irushanwa “Ujye ukiranuka, uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry’ubugingo”

Bibiliya itugaragariza ingero z’abakiranutse: “Uwiteka abwira Nowa ati “Injirana mu nkuge n’abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe” Itangiriro 7:1. Ubwo Nowa yabishoboye, Imana ikamuhamiriza mu gihe cye, nta rwitwazo buri gihe cyose gukiranuka birashoboka. Imana idushoboze.
Hari n’ababirahiriye: Yobu 27:6 “Gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura, Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho.”

Naho mu rwandiko rwe rwa mbere Yohana yagize ati “Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha, umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka ni we mukiranutsi nk’uko uwo ari umukiranutsi.”
BeneData, mureke twinginge Imana ngo idushoboze gukiranuka kugeza ku gupfa natwe izaduha ikamba ry’ubugingo.
Yesu aduhane umugisha.

Nkuranga