Amoko 6 y’inyota! Pastor Desire

Abahanga mu bumenyamuntu bavuga ko umuntu agizwe na 70% y’amazi bityo buri wese arayakenera kugira ngo abeho. Amazi n’ ubuzima, bityo adufasha mu buryo bwinshi ariko cyane cyane uyanyweye afasha umubiri kumera neza. Muri iyi nyigisho turagaruka ku moko 6 y’inyota abantu bagira aho turi buvuge inyota itari iyo umubiri ahubwo mu buryo bw’Umwuka nabwo tugira inyota kandi zitandukanye.

1. Inyota y’ ibyaha

...nubwo nabanje kuba umutukanyi n’urenganya n’umunyarugomo. Ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera; (1 Timoteyo 1:13)

Aha Paulo yemera ko mbere yo gukizwa yabanje kuba umunyabyaha Yesu akamubohora, hari abantu usanga bafite inyota y’ibyaha bitandukanye nubwo arangiza kubikora umutima ukamucira urubanza ariko imbaraga zo kubireka akazibura, bamwe barasambana,bariba,umujinya, kubesha, inzangano, ubwibone, kwikunda, ishari n’ibindi

Ikibabaje hari n’ababarizwa mu nzu y’ Imana ariko usanga ahari ingeso zimwe na zimwe bataretse akakubwira ngo njye byarananiye kubireka buri gihe mbyisangamo.
Inkuru nziza: Mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n’amaraso. Amaraso ya Yesu atweza ibyaha naho amazi akatumara inyota yabyo tukabikira burundu.

2. Inyota y’isi

Ntimugakunde iby’isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby’isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry’umubiri ari n’irari ry’amaso, cyangwa kwibona ku by’ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. (1Yohana 2:15-17)

Iyi mirongo irasobanutse neza ku bantu bakunda isi, iyo tuvuze isi tuba tuvuze ibyo tureba bifatika birimo ubutunzi bw’isi, ibi nibyo tumara umwanya munini tubishaka ku buryo bamwe bibabuza n’umwanya wo gushaka mumaso h’ Imana.Ibyo wazatunga byose umenye ko:
impamba y’urugendo idakwiriye kukwibagiza intego y’urugendo.

Mu banzi 3 tugira, isi, Satani n’umubiri Paulo yasanze uburyo akwiriye kubana n’isi ikwiriye kumubona nk’ubambye nawe akayireba ibambye.

Ikibazo: Birashoboka ko watunga iby’isi utabikunda?

3. Inyota yo gukiranuka:

Hahirwa abafite inzara n’inyota byo gukiranuka, Kuko ari bo bazahazwa. (Matayo 5:6). Iyo ukijijwe neza ugira inyota yo gukiranuka ukumva urashaka kugira umutima nk’uwari muri Kristo Yesu, iyo nyota ituma wiyiriza ubusa bikoroheye, gusoma bibiliya, guterana n’abandi, gusura abarwayi, gukunda abantu, kwitanga mu buryo butandukanye.

Ikizakwemeza ko watangiye gusubira inyuma wumva inyota yo gukiranuka yaragabanutse ukumva bimwe byiza wagiriraga inyota bisigaye ari ibisanzwe. Ese inyota n’umuriro wahagurukanye n’ibyo ugifite cyangwa uri mu bavuga ngo kera twarasengaga, twaririnda kera kera...........

4. Inyota y’ububyutse:

Mwihane muhindukire ibihe byo guhembuka bibone uko biza bivuye ku mwami Imana (Ibyakozwe 3:19).
Ikimenyetso cy’ububyutse n’uko abantu bihana ibyaha bagakundana. Igihe cyose tukibona inzangano mu matorero nta bubyutse buzaba buraza.
Iyo ukijijwe ntabwo wanezezwa n’ibyaha bikorwa mu gihugu birimo ubusinzi, abagore bicuruza, ibiyobyabwenge, ingo zisenyuka, urugomo n’ibindi ishyingano y’itorero nugusenga ngo ububyutse buze abantu bakizwe. Ikibabaje Yesu nukubona abantu yaremye bari mubyaha bitandukanye.

Aha twakwibaza kuki amatorero avuka buri munsi ariko ibyaha ntibigabanuke mu bantu?

5. Inyota yo gukorera Imana:

Iyo ukijijwe, inshyingano ikomeye uba ufite niyo kwamamaza ubwami bw’ Imana uhereye aho wirirwa, kugera ku mpera y’isi (Matayo 28:19-20). Birababaje kuba hari umuntu umara imyaka mu rusengero atarazana umuntu numwe kuri Yesu. Ariko aha twavuga n’amatorero ya gikristo mu Rwanda yibagiwe inshingano nkuru Yesu yadusigiye. Iyo baba bategura abakristo nk’abazagenda biba byoroshe ko ubutumwa bwiza bukwira isi yose.

6. Inyota yo kugaruka kwa Yesu

Ibyiringiro bikuru dufite nukuzabona Yesu agarutse ku bicu:
Umwuka n’umugeni barahamagara bati “Ngwino!” Kandi uwumva nahamagare ati “Ngwino!” Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y’ubugingo ku buntu.... Uhamya ibyo aravuga ati “Yee, ndaza vuba.” Amen, ngwino Mwami Yesu. (Ibyahishuwe 22:17)

Bitewe n’uko ivugabutumwa rihari ari iridukangurira gukunda isi cyane abantu benshi bamaze kwibagirwa ko Yesu azagaruka. Nifuza kubibutsa ko azaza kandi imishinga yacu ntizabuza Yesu kugaruka azadutungura.

Ibimenyetso bigaragaza kuza kwe byose byarangije kuboneka ariko itorero rirasinziriye (Matayo 24) bamwe bari mumaganya y’isi kubwo ibyo batarageraho abandi baguye ivutu kubwo guhaga, torero tube maso.

Pastor [email protected]