Amakosa akomeye abakristo bakiri ingaragu bakora! Lee Grady

Ingaragu zigize umubare munini mu matorero menshi, kandi ni kenshi abapasitori bigisha ku rushako ndetse no kurera. Ariko se, ni gute wamenya uwo mukwiriye kubana ?

Amatorero make cyane niyo usanga yigisha ku gihe cyo kurambagiza. Bisa n’aho dutinya kuvuga kuri icyo kintu. Ikibazo rero, abakristob’ingaragu bisanga barasigaye bonyine bagomba gushaka uko babisohokamo kandi bamenye uko ibintu bigenda.

Uko kumva ko tudashaka kuvuga kuri iyo ngingo ni imwe mu mpamvu zituma abakristo benshi bakora amakosa mu mibanire yabo, akaba ari nayo mpamvu ingo nyinshi zubakira ku rufatiro rudakwiriye. Nasabye bamwe mu nshuti zanjye za bugufi kumfasha gukora urutonde rw’amakosa abakristo bakiri ingaragu bakunze gukora.


Dore amakosa 10 akunze kubaho:

1. Kwihebeshwa no kutagira umukunzi.

Abakiri urubyiruko benshi bahagarika umutima igihe bageze mu myaka 25. Bahagarika kugirira Imana icyizere bagatangira guhangayika banshaka abakunzi. Nicole Doyley, wanditse igitabo cyitwa The Wait, avuga ko hari abakobwa bahagarikishwa umutima no kuba batarabona umukunzi ku buryo bibatera gukunda umusore wese uje akabasa ba basohokana. Nicole agira ati «Bagombye kuba maso bakamenya icyo umuntu aba agamije nyamara ntibabikora» «Bene uwo mukobwa usanga ahita atangira gusenga Imana ngo amenye ko uwo musore ari we yaganewe, ako kanya bikamutera ubuhumyi bwo kuba atanabona inenge umusore afite».

2. Kwita ku tuntu duto cyane.

Ku rundi ruhande, benshi mu ngaragu usanga bategereje umuntu w’umuziranenge ngo uzaza agahindura ubuzima bwabo. Abagabo bamwe na bamwe baba bashaka umugore mwiza cyane ku mubiri, naho abagore bo ugasanga bashaka umugabo w’ibigango w’umunyamwuka usenga kane ku munsi! Tujye dushyira mu gaciro ! Uwo mwakundana wese byanze bikunze hariho aho uzamusangana inenge kuko nta muntu utagira inenge uriho.

3. Kutagirana ubumwe bwiza n’abantu badahuje igitsina.

Akenshi usanga hari igitutu cyinshi kiri ku ngaragu z’abakristo cy’uko bashaka abakunzi, cyane cyane iyo baba mu itorero rizwiho kuba ritegura abagiye kurushinga. Iyo bimeze gutyo, birakomeye ku bagabo n’abagore bakiri ingaragu ko bagirana ubushuti butari ubw’abakundana. Mujye mworoshya ibintu kandi mugirane ubushuti n’abo mudahuje igitsina, kandi ntukabone inshuti yose nk’uwo mushobora kurushingana.

4. Kwemerera abandi bantu guhora bakurikirana imibanire yawe n’abandi.

Bene so bo mu itorero akenshi baba bagufiteho umugambi wo kukugirira neza, ariko abantu benshi usanga bivanga mu buzima bw’abandi. Usanga barinjiye mu byo bita « guhanga ubuhanuzi» bagafata ibintu bakurikije ibindi bazi bagirango baguhate gukundana n’umuntu cyangwa se no kurushingana n’umuntu udashaka. Nubwo ubuhanuzi ari ikintu cy’agaciro, ntukemere ko ubuhanuzi buvuye mu bitekerezo by’umuntu ku giti cye, bugufatisha icyemezo mu bijyanye n’urushako. Jya ureka Imana ikwiyoborere muri icyo cyemezo kireba ubuzima bwawe.

5. Kutamenya imbibi zikwiriye.

Abakristo benshi b’ingaragu usanga hari byinshi batamenya ku bijyanye n’amaramutima yo gukunda. Ntibabona ko amarangamutima ashobora kwiruka ibirometero 145 mu masegonda kandi ko akabizu (gusomana) gashobora kukwinjiza mu rugwiro rudasanzwe, ukaba wakora ibidakwiye igihe utashyizemo feri (utishyiriyeho imbibi) ku buryo buhoraho. Igihe ufite uwo mukundana, ugomba kumenya imbibi, kubiganiraho n’uwo mukundana mukarinda ubwere. Mujye mwirinda kandi ntumugashyire irari ryanyu mu mwuka ngo usange muvuga ngo « tujye mu cyuma cyawe dusenge» Ntimukagere kandi aho mwikuramo imyambaro ngo mubone kwishyiriraho imbibi.

6. Gukundana n’utizera wizeye ko azihana.

Ntuzigere na rimwe utangira kurambagizanya n’umuntu utizera ngo wizeye kuzamuhindura. Abakristo bakora ibyo ubundi bakunda gutanga igisobanuro ngo: «ndabizi ko nshobora kumuhindura». Akenshi birahindukira :Utizera birangira ari we uguhinduye, amaze guhutenguha kandi waramaze guca ukubiri n’indangagaciro zawe waraguye.

7. Kutigirira icyizere.

Abagabo benshi usanga barashiriye imbere mu mwuka ku bijyanye no kugira umukunzi. Ashobora kuba yikundira umugore amurebera kure, ariko ntabashe kumwegera ngo abe yamubaza akazina. Bibiliya iravuga mu Migani: ngo «Ubonye umugore aba abonye ikintu cyiza/umunezero» Niba ukeneye umugore rero, wikwiyicarira ngo urinde ugira imyaka 40. Bagabo, nimufate iya mbere. Kandi nubwo hari abakobwa bahitamo ko abasore ari bo babegera, mwibuke ko Rusi ari we wagiye kwibariza Bowazi mu Isezerano rya Kera. Ntukifate rero kuko hari ubwo uwo muzabana ashobora no kuba atanakubona.

8. Gutegereza ko uwo mukundana «agusana».

Imana ishaka ko ingaragu ziyegurira Yesu zimaramaje. (Soma. 1 Abakorinto 7:35 Ibyo mvivugiye kubafasha, si ukubatega ikigoyi, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukorere Umwami mwitonda, mudahwema kandi mudafite kirogoya). Nyamara, kenshi usanga dukeneye ko abandi bantu aribo batuvura inyota yo mu mutima mu gihe Kristo ari we gusa uyivura. Abakiri bato benshi rero bagwa mu mutego wo gushaka umukunzi wo kumuvura ibikomere byo mu bwana nko gutandukana kw’ababyeyi, cyangwa kuba baragize ba se batwawe n’ibiyo byabwenge. Shakisha uko wavurwa ibyo bikomere n’Umwuka Wera mbere y’uko winjira mu bushuti bukomeye n’umukunzi.

9. Gukoresha itoteza ryo mu mwuka.

Nagiye mbona abasore b’abakristo bahora bagenza abakobwa, aho banyuze hose cyangwa bareba ku nkuta zabo za Facebook. Ibyo ntabyo rwose. Ntiba wumva ugiye kujya uhora inyuma y’umukobwa nk’intasi kugirango abone kukwemera, ugomba gushaka ingamba nshya. Niba umukobwa akubwiyeko atakwiyumvamo, byubahe, wikomereze, we kurinda guta umutwe. Ntuzigere rwose ujya kurambagiza umukobwa ngo ugende umubwira ngo «Imana yambwiye ko ari wowe uzambera umufasha», ubwo ni uburyo bwo kumutwaza igitugu.

10. Kudashishoza ngo umenye amasega.

Hari umukobwa w’inshuti wampaye ubuhamya bw’ukuntu yasohokanye n’umusore wari waraje kubahugura ku bijyane n’imali mu itorero ryabo.Yari yizeye ko ari umusore w’inyangamugayo kuko yari yatumiwe guhagarara ku ruhimbi ngo yigishe itorero. Nyamara yahise ashaka ko baryamana bagisohokana ubwa mbere. Yahise abona byanze bikunze ko ari kumwe n’umuntu w’incabiranya. Mujye mwirinda ibirura.Ugomba kugendana n’Umwuka Wera niba wifuza kurinda ubwerebwawe, ukaburindira uwo bwagenewe.

Vuguziga Christine@agakiza.org