Aho itorero ry’ Intumwa ryakuraga imbaraga Alice

“Kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k’Umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw’Imana bwinshi bukaba kuribo bose” . Ibyakozwe n’intumwa 4:33
Bibiliya imbwiyeko intumwa zari zifite imbaraga nyinshi zo guhamya ibya Kristo ! Imbaraga nyinshi. Imana ishimwe. Izo mbaraga nyinshi nizo nanjye nifuza igihe nk’iki kugirango mbashe gukorera Imana.

Bibiliya iturangira ahantu abizera bakura imbaraga:

1. Mu kwihana ibyaha ( Bakundwa, imitima yacu nitaducira urubanza, turatinyuka imbere y’Imana 1 Yohana 3:21)
2. Gukomeza ijambo ry’Imana ( Nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugirango ntagucumuraho , Zaburi 119:11)
3. Kwivangura n’abanyamahanga
4. Mu gusenga mu materaniro y’abera
5. Mu gusenga amasengesho y’abantu bake
6. Mu masengesho yawe ku giti cyawe ukajyanayo byose
7. Mu gutuza no kuruhuka ( Imana ikorera mu ituze)
8. Mu kwirinda ibyaha ( wirinde ibikumarira amavuta)
9.Gukunda kuba munzu y’Imana ( Kuko umunsi umwe mu bikari byawe, uruta iyindi igihumbi ahandi. Nakunda guhagarara ku muryango w’inzu y’Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y’abanyabyaha Zaburi 84:11)
10. Kwiyima isi ( Babonaga ari abashyitsi n’abimukira)
11. Gukunda Imana ( Urukundo ukunda Imana ruguhindukirira imbaraga)
12. Kwemera intege nke zawe ( Nzajya nishimira integer nke zanjye kugirango ubuntu bw’Imana busage
13. Gukunda gukora umurimo w’Imana

Bimwe mu bintu bikura abana mu mbaraga z’Imana

1. Kwifatanya n’abanyamahanga ( Efurayimu yivanze n’abanyamahanga bamumaramo imbaraga)
2. Icyaha
3. Kuba ahantu utari ukwiriye kuba
4. Amaganya kuko ntashimwe na rimwe riba riri mu mutima
5. Inyigisho z’ubuyobe
6. Kwibeshya ko ufite imbaraga ( Hari ibyaha umuntu akora akamera nk’utobokesheje)
Esawu imbaraga n’ubutware byagendeye rimwe
7.Kureka ibyo wajyaga ukora

Bimwe mu bintu biranga umuntu udafite imbaraga nuko ikije cyose kimunesha akikubita hasi akarekura kwizera

Maze gusoma iri jambo numvise nanjye nifuje imbaraga nyinshi kugirango nshobora guhangana n’isi n’umubiri na satani.

Reka twiyinire twisuzume. Mbese ndacyafite imbaraga z’Imana? Niba ari Oya, mbese mbona byaba byaratewe n’iki? Icyiza nuko iri jambo ryongera kuturangira icyo twakora ngo twongere kuzura imbaraga z’Imana

Yesu adusure adusobanurire
Alice [email protected]