Aho byagera hose, Yesu abirusha imbaraga!

Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11, hagaragaramo Yesu azura Lazaro. Ku murongo wa 21 Marita;mushiki wa Lazaro, yabwiye Yesu ati: “Databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye.” Ku wa 32 Mariya nawe yabwiye Yesu amagambo asa n’aya Marita. Ariko Yesu ati: “Niwizera uri bubone ubwiza bw’Imana.”

Uyu muryango wari mu kiriyo cya Lazaro, kandi Marita na Mariya bashiki be bari baratumyeho Yesu ngo aze amukize. Yesu ntiyahise aza; Lazaro arapfa. Igihe yahageraga, bamwakirije ko iyo ahaba, musaza wabo atari kuba yapfuye.

Yesu yaririye ku gituro, ubundi abwira Marita ati,“ Niwizera uri bubone ubwiza bw’Imana”. Nyuma mu butware bwinshi, yategetse gukuraho igitare. Baramwumviye bagikuraho, abandi bishwe n’amatsiko y’icyo agiye gukora, ibibazo ari uruhuri: “Ese biragenda bite? Ari mu biki? Kuki bakuraho igitare? Yarapfuye, aranuka. Ubundi uwapfuye ashobora kuzuka?...”

Ibyakorerwaga aho byari birenze ukwemera k’umwana w’umuntu. Nyuma yo gusenga, Yesu yavuze mu ijwi riranguruye ati “Lazaro, sohoka” uwari yarapfuye asohoka mu mva. Abari aho baratunguwe cyane. Lazaro yakuweho ibyari bimuhambiriye, ubuzima burakomeza. Umunezero wuzura abari aho.
Yesu atwigisha ko no mu gihe abantu batagifite icyizere, aba agishoboye gukora.
Ese umeze nka Mariya cyangwa Marita? Ubwira Imana uti: “Iyo uza kuba hano… iyo uza kunkiza… iyo uza kuza mu buzima bwanjye mbere… sinari kubaho mu kaga, mu bihe by’akababaro, wenda ubuzima bwanjye bwari kuba ari bwiza kurushaho; ibintu byinshi byarangiritse kuko utaziye igihe.”

Ariko igisubizo Yesu aguha, ni iki: “N’uyu munsi niwizere, kuko igihe cyo kubona ubwiza bw’Imana kitararenga.”
Izere Imana, irashaka kugukura mu kababaro, ukabohoka.
Ntabwo Yesu yatinze nk’uko ubitekereza, igihe cyose niwe ukigenga ntakimutangira, ushatse waba umuretse aho byagera hose, aho azira arakora ibingana nuko abisanze.

Hari umuntu wigeze kuvuga ngo umuvuduko Imana igenderaho urakwiye, kuko iyaba igenda gahoro yasanga twashize ariko kandi yihuse nk’uko bamwe tuba tubyifuza yahitana byinshi, abubwo ishimwe kuko iza ku gihe. Ntaho byagera aho atagira icyo abikoraho, uko byamera kose Yesu aba akibirusha imbaraga, urusheho kumugirira ikizere. Amen.