Agaciro ko kugira umuryango mwiza (urugo)

Yaba isi, itorero ndetse n’igihugu, umusingi wabyo byose ni umuryango (urugo). Imana niyo yatangije umushinga wo kubaho kwawo. Ibi byahereye muri Edeni Imana imaze kurema Adamu, yarangiza ikabona ko atari byiza ko aba wenyine ikamuremera umufasha umukwiye ari we Eve. Itangiriro 2:18

Wenda dutekereze gato ku buzima bw’umuryango mu rugo, iri niryo pfundo ry’ibindi bintu byose. Ubundi urugo rwagombye kuba uburuhukiro bw’abantu baruhijwe n’ibintu bitandukanye. Umuntu avuye ku kazi n’umunaniro n’ibibazo by’akazi bitandukanye, isi yamukandamije kubera imiruho yayo, umuntu akaba aruhukira mu rugo.

Mu bintu bibabaje ni uguhura n’ibirushya umutima umunsi wose aho wiriwe, wagera no mu rugo ukahasanga ibibiruta.

Iyo igihugu kigize imiryango mibi kigira abaturage babi, kimwe n’itorero iyo rifite abakristo bafite ingo mbi, naryo riba rifite abakristo babi, mbese barwaye. Ni ukuvuga ko nta kizere cy’ejo hazaza riba rifite.

Impamvu ni uko akenshi icyo umuntu azaba cyo, inzozi ze, n’uko azamera ibyinshi abivoma ku isoko yitwa umuryango, kuko niho ahera mbere yo kujya mu itorero ndetse no mu gihugu.

Hari abantu benshi baba mu ngaruka z’ibyo babonye iwabo mu rugo. Umwana w’umuhungu ashobora gukura areba ibibera iwabo akazinukwa urugo, umukobwa yareba ibiba iwabo akazinukwa abagabo.

Nta gihugu cyakora ibyo imiryango yagakoze, uburezi baguha ntibwagira umumaro iyo nta burere wahawe n’aho wakuriye. Igihugu cyangwa itorero ntabwo bisimbura umuryango ahubwo biza byunganira ibyo basanze.

Iyo imiryango irera ibirara, igihugu kigwiza abajura, abasambanyi, abanywa ibiyobyabwenge, n’ibindi bibi byinshi.

Umuryango w’abana b’Imana nawo ubyara abana b’Imana. Ababyeyi bafite ingeso nziza bigishijwe gukunda itorero n’igihugu batanga uburere bwiza ku bana babo kuko umuntu atanga icyo afite. Ibitandukanye n’ibi ni bimwe twita ko bidasanzwe cyangwa se irengayobora.

Ababa mu mitwe y’iterabwoba ntabwo batwara abana bo mu itorero, bajya mu mihanda n’ahandi nk’aho.

Urebye neza wasanga bigoye ko itorero rikiza ubugingo bw’umuntu ufite umuryango mubi. Icyakora ryakwereka inzira rikanakubera ishuri rirera iby’ubugingo, ariko iyo ufite umuryango mubi urataha ukibera umwe wa kera, bikagukamukamo.

Iyo uvuye mu rusengero uhembutse mu buryo bw’umwuka wagera mu rugo bagasengera ibyo kurya, mukaza gusengera kuryama, bitandukanye nugerayo akahasanga ibitutsi n’umushiha. Wenda niyo mpamvu bakunda kuvuga ko urugo rwiza ari nk’ijuru rito.

Niba uva mu rusengero ugasanga no murugo habaho akanya ko gusenga birushaho gufasha ubugingo bwawe.

Iyi niyo mpamvu ikomeye ikwiye gutuma umuntu asengera umuryango kurusha ibindi bintu byose. Nubwo ntawe uhitamo aho azavukira, ariko byashoboka kuragiza Imana uwo wavukiyemo cyangwa se uwo uzashinga ubifashijwemo n’Imana.