Abayoborwa n’Umwuka wera nibo bana b’Imana

‘’Aransubiza ati ijambo ry’Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si ku bw’amaboko kandi si kubw’imbaraga. Ahubwo ni kubw’Umwuka wanjye. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. ( Zakariya4:6)

Aya magambo Imana yavuze hejuru agaragaza neza ko muby’Umwuka atari mbaraga z’umubiri zibikoresha umuntu.

Ubaye waragize nk’amahirwe umunsi umwe ukamera nka Elisa agendera mu gicucu cya Eliya, cyangwa se nka Yosuwa agendera mu gicucu cya Mose, ushobora kugera aho utekereza wa muntu nkaho ariwe kitegererezo, aha sinshaka kuvuga ko kumva cyangwa gukurikiza urugero rwiza rw’umuntu atari byiza ahubwo ndashaka gushimangira ko utazibagirwa na rimwe ko Umwuka Wera ari we ukuyobora kandi ko ari we mujyanama wawe mwiza, ugomba kumwumvira.

Imana niyo ifite icyo nakwita igishushanyo mbonera cy’icyerekezo cya buri wese muri twe. Ni nayo kandi ifite gahunda yose ikwiye kuri wowe, bivuze ko rero ushatse utatekereza ko kuba udakora nk’ibya runaka ahubwo ukwiye kureba niba nawe icyo Imana iguhamagarira gukora ugisohoza.

Data wo mu ijuru yahaye Umwuka inshingano yo kudushoboza kugira ngo dusohoze ibyo byose! Afite rero kuguha ibigukwiye no kugushoboza gusohoza umuhamagaro Imana igushakaho, atugira inama nziza tumwumvire. Impamvu tugomba kumwumvira ni uko atavuga ku bwe ahubwo atubwira ibiva kuri Data, yenda ku bya Yesu.(Yohana16:13)

Hari ikibazo kimwe nkunze kwibaza impamvu Bibiliya ivuga ko abayoborwa n’Umwuka ari bo bana b’Imana, ntivuge abawufite, ntivuge abawuzuye, ntivuge abakora ibikorwa bikomeye mu murimo wayo.

Umwuka wera ni umuyobozi kandi niwe mufasha twahawe, kutamwumvira ngo twemere kuyoborwa nawe ni nka kwakundi ushobora gusuzugura umupolisi mu muhanda utazi ko usuguye Leta yamutumye. Ntabwo wavuga ko wumvira Imana utemera kuyoborwa n’Umwuka.

Ikindi dukwiye kwemera kuyoborwa n’Umwuka kuko niwe uzi icyo Imana ishaka.
Nyuma yo gukurikira ubu butumwa dukwiye gukunda kumvira Umwuka kurusha ibindi kuko ni umutoza mwiza,ni umujyanama mwiza atuyobora mu kuri kose.
Imana ibahe umugisha, Amen.