Abatambyi muri Yorodani bisobanura iki muri iki gihe?

Yosuwa 4: 17-18: “Yosuwa ategeka abatambyi ati: nimuzamuke muve muri Yorodani. Abatambyi bahetse isanduku y’isezerano ry’Uwiteka bavuye muri Yorodani bashinze ibirenge I musozi, amazi ya Yorodani aherako arasubirana, asandara hose arenga inkombe nk’uko yari asanzwe.”

Imana imaze guha isezerano Aburahamu ko izakura urubyaro rwe mu buretwa, Yarabikoze n’ishimwe. Hano dusomye, ni igihe bari bageze kuri Yorodani. Bagombaga kwambuka nta yindi nzira yari ihari, kandi nta bwato bwari buhari bwo kubambutsa.Imana isobanurira Yosuwa uko bagomba kubigenza, aba ariko abikora. Yabwiye abatambyi bahetse isanduka y’Uwiteka ko bagomba kujya imbere.Bibiliya iratubwira ngo bakimara guhagararamo, amazi yigabanyamo, ayo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu(Yosuwa 3:15), ayo hepho aratemba, habonekamo inzira.

Abisiraheri baribabwiwe uko bagomba kugenda: 1. Kubanza kwiyeza, 2. Gushyira intera hagati yabo n’isanduka y’Uwiteka ingana n’imikono ibihumbi bibiri (Yosuwa 3:2-4), ngo kuko iyo nzira batari barigeze bayinyuramo na rimwe.Iyi nzira ya Yesu, nta kindi gihe twigeze tuyinyuramo. Abantu babikoze gutyo, bose bambukira ahumutse Imana ishimwe.Yosuwa akimara guhamagara abatambyi ngo bazamuke, amazi yarasubiranye arenga inkombe kuko cyari igihe cy’isarura ( Yosuwa 3 :15).

Iri jambo ni iryacu mu gihe cyacu, kuko urugendo rwacu rugereranywa n’urw’Abisiraheli. Yosuwa twamugereranya na Yesu, abatambyi bahetse isanduka y’uwiteka nabo n’abantu bose bakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza, Bibiriya ibita abatambyi b’umwami (bahora banihira ibizira bikorerwa mw’isi), noneho abambuka nabo bakaba abantu bose bifuza kwakira Yesu nk’Umwami n’umukiza. Kwambuka Yorodani, ni ukuvuka, ugakizwa, ukanyura muri iyi si no mu rupfu ukambuka ujya mw’ijuru.

Mu gihe rero Yosuwa( Yesu) atarahamagara abatambyi (abizera Kristo) ngo bave muri Yorodani, abambuka ni bagire vuba. Abatambyi baracyahagaze muri Yorodani bahetse isanduka Y’uwiteka, niyo mpamvu bucya bukira. Uraryama ukabyuka, ujya ku kazi, ujya muri sport no kw’isoko kubera abatambyi bahagaze muri Yorodani.

Yosuwa rero n’amara kuvuga ati nimuzamuke muze hano, amazi azasubirana ndetse anarenge inkombe kuko kizaba ari igihe cy’isarura.Iyeze, rekeraho gukora ibyaha uze dukurikire abatambyi,Yosuwa agiye gutanga itegeko ryo kuzamuka kandi kuko azaba ari igihe cyo gusarura, amazi ya Yorodani azaba arenga inkombe, ngwino tugende. Imana ibahe umugisha mwese ,mwakire neza ijambo ry’Imana.