Abaroma 8:1

Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho,