Abantu banjye baranyimuye. Alice

“Ni cyo gituma ngiye kongera kubaburanya, ni ko Uwiteka avuga, nzaburanya abuzukuru banyu. Nimwambuke mufate ku birwa by’i Kitimu mwirebere, mutume i Kedari kandi mwitegereze cyane, murebe ko hariho igisa gityo cyigeze kubaho. Mbese hariho ishyanga ryakunda kugurana imana zaryo kandi atari imana? Ariko abantu banjye baguranye icyubahiro cyabo ibitagira umumaro. Wumirwe ku bw’ibyo wa juru we, ufatwe n’ubwoba bukabije wihebe cyane. Ni ko Uwiteka avuga. Kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri: baranyimūye kandi ari jye sōko y’amazi y’ubugingo, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse ni ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi.” Yeremiya 2:9-13

Aya magambo Umuhanuzi Yeremiya yayabwiye ubwoko bwa Israel, ubwo bwari bumaze kwigomeka bukanga gukomeza kuyoborwa n’Imana ahubwo bukayoboka kuramya ibigirwamana. Umuhanuzi Yeremiya yahamagawe mu gihe gikomeye, igihe ubwoko bwa Israyeli bwari bwigometse ku Mana, butagishaka kuyumvira, bwarayimuye.

Uyu muhanuzi yabayeho ku ngoma z’umwami Yosiya, umuhungu we Yehoyakimu wimitswe na Farawo amaze kubagira ingaruzwamuheto ndetse amuhindurira izina (2 Abami 23:31) uyu nawe yakoze ibyangwa n’Uwiteka (2 Abami 23:37) ndetse na Sedekiya wimitswe na Nebukadinezari wari warigaruriye Yeruzaremu ndetse nawe yahinduriwe izina kuko ubundi yitwaga Mataniya (2 Abami 24:17). Icyo gihe abayuda bari abanyembaraga n’abazi intambara Nebukadinezari yari yarabajyanye I Baburoni ari imbohe (2Abami 24:15). Murumva ko Yeremiya yahamagawe mu gihe gikomeye, abayuda bari abanyembaraga barajyanywe mu bunyage bw’abanyamahanga. Imana ituma Yeremiya kubamenyesha icyo bazize no kubizeza ko izagira igihe ibagirira ibambe. Irababwira iti nimwitegereze amahanga abagose, n’ubwo asenga ibigirwamana ariko ihanga ryose ritsimbarara ku mana yaryo kandi atari Imana nyakuri. Ariko mwebwe bantu banjye mwaranyimuye, mwarandetse nubwo hari amateka y’ibyo nabakoreye yakababereye igitsikamutima. Mwagiye mu bitagira umumaro, mwiyimikiye izanyu mana zitari Imana nyakuri niyo mpamvu nanjye nzabahana mu maboko y’abanyamahanga. Imana idutabare.

Dore bimwe mu bintu Imana yanga urunuka

1. Zaburi 5: 7Uwiteka yanga urunuka umwicanyi n’umuriganya
2. Gutegeka kwa kabiri 27: 15 “Nihagira umuntu urema igishushanyo kibajwe cyangwa kiyagijwe, ikizira Uwiteka yanga urunuka, kiremwa n’umuhanga wabyo akagishinga rwihishwa, avumwe
3. Gutegeka kwa kabiri 23:18-19: Ntihazagire maraya mu Bisirayerikazi, ntihazagire utinga abagabo mu Bisirayeli. Ntuzajyane igisasūro cya maraya cyangwa ibihembo by’utingwa mu nzu y’Uwiteka Imana yawe ngo uhiguze umuhigo wose, kuko ibyo byombi ari ibizira Uwiteka Imana yawe yanga urunuka.
4. Imigani 6: 16-19: Hariho ibintu bitandatu ndetse birindwi, Uwiteka yanga bimubera ikizira ni ibi:

• Amaso y’ubwibone,
• ururimi rubeshya,
• Amaboko avusha amaraso y’utariho urubanza,
• Umutima ugambirira ibibi,
• Amaguru yihutira kugira urugomo,
• Umugabo w’indarikwa uvuga ibinyoma, N’uteranya abavandimwe.

Abishoye muri ibi baba bagambiriye nkana kwimura Imana. Nyamara kandi Ijambo ry’Imana ritugira inama riti “Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y’ababi, Ntahagarare mu nzira y’abanyabyaha, Ntiyicarane n’abakobanyi. Ahubwo amategeko y’Uwiteka ni yo yishimira, Kandi amategeko ye ni yo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n’igiti cyatewe hafi y’umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Ibibabi byacyo ntibyuma, Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n’umurama utumurwa n’umuyaga.

Ni cyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w’amateka, N’abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry’abakiranutsi. Kuko Uwiteka azi inzira y’abakiranutsi, Ariko inzira y’ababi izarimbuka.” Zaburi 1:1-6

“Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Kuko azahwana n’igiti cyatewe hafi y’amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo.”Yeremiya 17:7-8

Imana idufashe kandi idushoboze kuyishikamishaho umutima wacu wose ngo ejo tutayimura tukagurana icyubahiro cy’Imana ibitagira umumaro.