Abantu b’Imana ni ab’ igiciro gikomeye!

“Moridekayi uwo ubwo utangiye gucogorera imbere ye, niba aruwo mu rubyaro rw’abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye” Esiteri 6:13b

Izi nkuru tuzisanga mu gitabo cya Esiteri, ariko cyane cyane ndivugira ku muntu witwa Moridekayi ngo wabaga ku irembo ry’I bwami, ubwo yari umuzamu, ariko icyo yakoraga cyose sicyo gifite agaciro, ahubwo igifite agaciro nuko ngo yari umuyuda! Ngo hari n’igihe bagenzi be bakoranaga nawe akazi kamwe bakoraga ikintu runaka, ariko we ngo akanga kugikora iyo cyabaga kinyuranije n’amategeko y’Imana, nuko ngo bamubaza impamvu akabasubiza ko aruko ari umuyuda Esiteri 3: 4 “ Kuko yari yireguje ko aruko ari Umuyuda”Imana itugirire neza.

Umugabo witwa Hamani wari umutware mukuru muri icyo gihe, ngo abagaragu bose babaga ku irembo ry’ibwami ngo baramupfukamiraga bakamuramya, ariko Moridekayi atitaye ku cyubahiro cy’uwo muntu, ngo yibuka ko hariho Imana iri mu ijuru ikwiye gupfukamirwa yonyine, nuko ngo yanga kujya apfukamira uwo Hamani , kandi akireguza ko impamvu aruko ari umuyuda. Mu yandi magambo, nuko yari uwo mu bwoko bw’Imana, yari umuntu w’Imana.

Hamani rero yaramwitegereje, amwibeshyaho! Ntiyamusobanukiwe! Yaketse ko ari umugaragu usanzwe, akeka ko ari umurinzi nk’abandi naho kumbe yibitsemo Imana!! Imana ishimwe cyane. Moridekayi we yari yiyizi kuko yari azi na za kirazira ku muyuda!!! Imana ishimwe, kandi yumvaga binabaye ngombwa yabizira ariko ntatatire igihango, ngo abatubaha Imana baramye Hamani hanyuma nawe w’umuyuda yubararane nabo! Imana itugirire neza.

Hamani ngo atangira gahunda ze zo gushaka kumanika moridekayi ku giti ndetse no kwicisha ubwoko bw’abayuda….. ariko inshuti ze n’umugore bamubwira aya magambo akurikira” niba aruwo mu rubyaro rw’abayuda, ntuzamushobora, ahubwo uzagwa imbere ye” kandi koko byaje kurangira Hamani ariwe bamanitse kuri cya giti.

Hari umuririmbyi waririmbye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y’ababi, ntahagarare no mu nzira z’abanyabyaha, kandi ntiyicarane n’abakobanyi, ahubwo amategeko y’Imana akaba ariyo yishimira…..

Niba ari umukobwa akaba yubaha Imana yanjye, we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite, niba ari umugabo akaba yubaha Imana, we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye……

Uwo muririmbyi yashatse kuvuga ko umuntu w’Imana uko yaba abayeho kose, yaba akennye, yaba akora akazi katoroshye, yaba afite imibereho itari myiza, aba ku irembo ry’ibwami ….apfa kuba ari uwo mu bwoko bw’Imana, ujye umwubahira icyo, kuko ari uw’igiciro cyinshi mu maso y”imana. Kandi si Moridekayi gusa, buriya natwe niba twarakiriye Yesu nk’Umwami n’Umukiza wacu , turi abo mu bwoko bw’Imana nkuko Bibiliya itwita, Ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera n’abantu Imana yaronse, turi ab’igiciro cyinshi mu maso y’Imana! Hagowe umuntu watwiterereza! Amen. Ngo ntabwo tuvumika! Amen
Humura niba uri uwo mu bwoko bw’Imana!
Yesu atugirire neza.